Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda 2000 yılı borcu için şirket ortağına düzenlenen ödeme emrinin iptali hakkında önemli bir Danıştay kararı
6183 sayılı AATUHK’nun 35. maddesi hükmünde 5766 sayılı kanun ile düzenlemeler yapılmış olup (geçici md.1), buna göre limited şirket ortakları hakkında geçmiş yıllardan gelen borçlar da 6.6.2008 tarihinden sonra tahsil edilmemiş bulunan amme alacakları hakkında 5766 sayılı yasa hükümleri uygulanır hale gelmiştir.
 
Madde hükmü aynen şöyledir: “Bu kanunla 6183 sayılı AATUHK’nunda yapılan değişiklikler ve eklenen hükümler, hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilmemiş bulunan amme alacakları hakkında da uygulanır” bu hüküm   Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmuş, neticede Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 28.4.2011 gün ve E:2009/39-K:2011/68 sayılı karar ile 5766 sayılı yasa ile 6183 sayılı AATUHK’nunda ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki yasanın geçici 1. maddesinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline; iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın resmi gazetede yayımlanacağı güne kadar   yürürlüğünün durdurulmasına hükmedildiği, yürürlüğün durdurulmasına ilişkin kararın da 14.5.2011 gün ve 27934 sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda, 6183 sayılı yasada yapılan ve vergi borcundan sorumlu tutulan şahıslar hakkında önceden var olmayan bir takım yeni sorumluluk yolları ve yeni sorumluluk kriterleri getiren   değişikliklerin, artık henüz tahsil edilmeyen   amme alacakları için de geriye   yürütülerek söz konusu alacakların tahsiline ilişkin olarak yapılacak işlemlere uygulanma olanağı bulunmamaktadır.
 
Bu nedenle, limited şirket ortakları hakkında düzenlenerek tebliğ edilen ödeme emirleri için   sorumlu tutulduğu kamu alacağının   ait olduğu dönemlerde yürürlükte bulunan   6183 sayılı AATUHK’nun 35. maddesi uyarınca çözümlenmesi gerekeceği izahtan varestedir.
 
Danıştay 9. Dairesinin vermiş olduğu 11.4.2013 gün ve E:2011/2018-K:2013/3283 sayılı karar gereğince, bir mükellef hakkında limited şirket ortağı olması nedeniyle   şirketten 13.10.2000 tarihinde hisse devri yapıp ayrılmış olması karşısında kendisine, 2000/4,6,8,9 dönemlerine ilişkin vergi ziyaı cezalı KDV, gecikme faizi ve yargı harcından kaynaklandığının anlaşılması üzerine   düzenlenen ödeme emri   iptal edilmiştir.  Düzenlenen ödeme emri Anayasa Mahkemesi kararı ve Danıştay 9. Dairesinin E:2011/2018-K:2013/3283 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
 
Sonuç itibariyle, davacı şirket ortağı adına düzenlenen ödeme emri iptal edilmiş, yerel vergi mahkemesinin red kararı isabetsiz görülmüş ve neticede davacı limited şirket ortağının temyiz talebi uygun bulunarak yerel vergi mahkemesi kararı bozulmuştur.   Gelinen noktada Danıştay şirket ortağının hangi vergilendirme dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden   vergi borcundan şirket hakkında kanuni takip yolları tüketilmek koşulu ile bunların ödenmemesinden de yine aynı dönemde ortak olan kişinin sadece ortak olduğu dönemlerle mahtut olarak sorumlu olacağına karar vermiştir.

Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven -HURSES