3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarına 213 sayılı Kanunun 153/A maddesinin 4.,5. ve 6.fıkraları ile hangi nedenlerle hangi yaptırımların uygulanacağına dair hükümlere yer verilmiştir.
Buna göre, başkaca bir ticari, zirai veya mesleki faaliyeti olmadan sadece ve sadece komisyon karşılığı sahte fatura düzenlemek amacıyla vergi kaydı tesis ettiren mükelleflerin veya şirket kuran kimselerin bu fiillerine iştirak eden meslek mensuplarına uygulanacak yaptırımların neler olabileceği konusunda aşağıda ayrıntılı açıklamalara yer verilecektir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı VUK md.153/A hükmünün 5.fıkrasında, “3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından bu maddenin 1.fıkrasında sayılan haller dolayısıyla mükellefiyeti terkin edilenlerin bu fiillerine iştirak ettiği inceleme raporuyla tespit edilenler ve bu durumu kesinleşenler hakkında 3 yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. Bu cezanın uygulanmasında 3568 sayılı Kanunda yer alan usuller tatbik edilir. Sürenin sonunda, meslek mensubunun tekrar faaliyete başlamak istemesi halinde kendisinden 1 ay içinde 6183 sayılı Kanunun 10.maddesinin 1.fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan nev’iden 90.000 Türk Lirasından ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın %10’undan az olmamak üzere yazıyla teminat istenir. Verilen sürede teminatın gösterilmemesi halinde 4.fıkranın ilgili hükmüne göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.
Özetle, sadece ve sadece sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulan şirketler veya açılan vergi kayıtları nedeniyle meslek mensuplarının bu fiillere iştirak etmiş olduğunun tespiti durumunda (bu durumun mutlak suretle Vergi İnceleme Raporu ile tespit edilmesi zorunludur) meslek mensupları için 3 yıl süreyle geçici olarak serbest meslek faaliyetinden alıkoyma cezası tatbik edilecektir. Böyle bir durumun uygulanması için, meslek mensubu hakkında sadece ve sadece sahte fatura düzenleme fiiline katılım dolayısıyla kendisi adına 213 sayılı VUK’nun 344.maddesinin 2.fıkrasına göre kesilen vergi ziyaı cezasının kesinleşmiş olması zorunludur. Böyle bir durumun tespiti halinde, durum meslek mensuplarının Vergi Dairesi ve ilgili meslek odasına bildirilir (Bkz. VUK md.153/A – VUK GT seri no.478).
Mesleki faaliyete yeniden başlamak isteyen meslek mensubu hakkında 3 yıl süreyle geçici uygulanan ceza bittikten sonra tekrar faaliyete başlanılabilir. Buna göre meslek mensubu, 30 gün içerisinde teminat göstermesi halinde yeniden faaliyete başlayabilir. Daha sonra meslek mensubunun ilerdeki 5 yıl içerisinde başkaca bir ticari ve zirai faaliyeti olmadığı halde, sadece ve sadece sahte belge düzenleme veya mevcut faaliyetin yanında sahte belge düzenleme fiillerinin işlendiğinin ya da bu fiillere iştirak edildiğinin tespit edilmemiş olması halinde, başkaca vergi borcu bulunmaması şartıyla, meslek mensubundan alınan teminat iade edilir.
Meslek mensuplarına söz konusu teminatın iade edilmesi için yukarıda belirtilen fiillerin işlenmediğinin tespiti amacıyla özel bir inceleme yapılmaz.
Kaynak: DR. MUSTAFA ALPASLAN
istekobi.com.tr