Kamu borcu bulunanlara idare tarafından “ödeme emri” gönderiliyor. Ödeme emri ile borçludan borcunu ödemesi istenirken, “borcunu ödeyemeyecek durumda olanların mal bildiriminde bulunması” gerek. Ayrıca ödeme emrine karşı, borçlunun “7 gün” içinde itiraz hakkı da var.
Kamu borcunu ödemeyip mal bildiriminde de bulunmayanlar için bir defaya mahsus olmak üzere, mal bildiriminde bulunana kadar “üç ayı geçmemek üzere” hapis ceza var.
MALLARI KAÇIRMA
Hakkında takip başlatılan kamu borçlusunun mallarını hileli yollarla gizlemesi, kaçırması veya yok etmesi durumunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (AATUHK) 110. maddesine göre, “6 aydan 3 yıla kadar” hapis cezası söz konusu. Ancak, ceza geriye kalan malların kamu borcunu ödemeye yetmemesi durumunda verilebiliyor.
Bazı durumlarda da borçlu mal bildiriminde bulunmakla birlikte, bildirim gerçeğe aykırı olabiliyor. Bu durumda da AATUHK’un 111. maddesine göre, “3 aydan 1 yıla kadar” hapis cezası var.
MAL EDİNME VE ARTIŞLARI BİLDİRMEME
Mal bildiriminde bulunan kamu borçlusunun, bildim sonrasında mal edinme durumu veya mal varlığında bir artış olursa, durumu idareye bildirme zorunluluğu var. Bu yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyenlere AATUHK’un 112. maddesine göre “1 yıla kadar” hapis cezası var.
 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE HAPİS
Borcunu vadesinde ödemeyen kamu borçlusuna ait malları elinde bulunduran üçüncü şahısların, söz konusu malları “7 gün” içinde bildirmeleri istenebiliyor. Bu talebe rağmen bildirimde bulunmayanlara, AATUHK’nun 113. maddesine göre, “6 aya kadar” hapis cezası verilebiliyor.
Dr. Cem Barlas Arslan
HÜRSES