Vergi yargısına müracaat açısından belirli sürelerde bu hakların kullanılması gerektiği bilinmektedir. Örneğin kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler normal koşullarda 30 gün içerisinde vergi yargısına müracaat etmek zorundadırlar. (Bkz. İYUK md.14, VUK md. 377)
Kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler ihbarnamenin tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde vergi yargısına müracaat edebilirler.(İYUK md.7,8,61)
Bazı özel hallerde vergi yargısına gidebilmede süreler 30 günden daha fazla olabilir. Örneğin adli tatil veya çalışmaya ara verme, mali tatil, uzlaşmaya müracaat vs durumlarda dava açma süreleri uzayabilir. [1] Adli tatil dönemlerinde dava açma süreleri adli tatilin dahilinde kalması halinde süreler adli tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzamış sayılır. Adli tatilin başlangıcı 20 Temmuz 31 Ağustos dönemleri olup, 1 eylülden itibaren süreler 7 gün daha uzamaktadır.
Diğer taraftan bazı hallerde dava açma da son gün mali tatile tekabül edebilir. Bu gibi durumlarda mali tatili izleyen 7 gün içerisinde vergi mahkemesinde dava açılmalıdır. Mali tatil 1temmuz 20 temmuz dönemleri içerisinde geçerlidir. B u dönemlere tekabül eden bir ihbarname tebligatı halinde 20 temmuzdan itibaren dava açma süresi otomatik olarak 7 gün uzamaktadır. [2] Uzlaşma talep edip, uzlaşmanın temin edilmemesi veya uzlaşmaya varılmaması halinde uzlaşma komisyon kararının mükellefe tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde vergi mahkemesinde dava açılması mümkündür.
 

Ödeme emirlerine karşı dava açma süreleri normal koşullarda 7 gündür. Bu dava açma süresinin son günü adli tatil veya mali tatile tekabül etmesi durumunda süreler otomatik olarak uzamaktadır.
Son olarak, dava açma süresini kaybeden veya geçiren mükellefler açısından ödeme emrinin incelenmesi ve buna karşı ise, VUK md. 116 hükmüne göre düzeltme talep edilmesi veya düzeltme sebepleri yanı sıra böyle bir borcunun bulunmadığını öne sürmesi ya da ödeme emrinin muhatabında hata olduğunu belirtmesi halinde süreç yeniden başlatılabilir.
Uzlaşma komisyonlarına müracaatta ise, yine ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre geçerlidir. Bu sürenin geçirilmesi halinde mükellefin mücbir sebebi var ise, bu durumun doktor raporu veya başka geçerli belgelerle ispat edilmesi halinde uzlaşmaya yeniden müracaat olunabilir. Uzlaşma komisyonlarına müracaatta 30 günlük sürenin hesabında adli tatil, mali tatil dikkate alınmalıdır. Mükelleflerin kendilerine tebliğ edilen ihbarnamelere karşı uzlaşma talep süresi tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gündür. Burada tebliğ edilen gün hesaba katılmaz. (Bkz. VUK md.18)
Vergi mahkemesi kararlarına karşı normal koşullarda (tek hakimle verilen kararlarda) 30 gün içerisinde bölge idare mahkemesine itiraz edilmesi zorunludur. Eğer, vergi mahkemesi kararı 3 lü hakimle verilmiş karar ise (heyet şeklinde) bu durumda 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz edilmesi gerekir. Gerek itiraz, gerek temyiz ve gerekse karar düzeltmede süreler açısından davacılar adli tatil süreleri dikkate alınmalıdır. Danıştay tarafından verilen kararlara karşı 15 gün içinde aynı daireye karar düzeltme talep edilebilir.
213 sayılı VUK md. 116 hükmüne göre dava açma süresi içerisinde (yani 30 gün içinde) düzeltme talep edilmesi mümkündür. Vergi dairesinin düzeltme talebini reddetmesi üzerine Maliye Bakanlığına 30 gün içinde şikayet yoluyla müracaat yapılabilir. (VUK md.124) Maliye Bakanlığının şikayet yoluyla müracaata olumsuz görüş vermesi halinde 30 gün içerisinde vergi mahkemesi nezdinde yeniden dava açılabilir.[1] KIZILOT Şükrü – KIZILOT Zuhal, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 2008, Yaklaşım Yayıncılık, Güncellenmiş 13. Baskı, s.352.[2] YÜCE Mehmet, Vergi Dava Rehberi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa 2014
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven -HURSES