Danıştay 13. Dairesi
Tarih : 06.10.2009
Esas No : 2009/1741
Karar No : 2009/8900
İYUK Md. 3, 14, 15
DAVA DİLEKÇESİNDE EKSİKLİK BULUNMASI
Dava konusu işlemin açıkça belirtilmediği ve tebliğ tarihi gösterilmek suretiyle karşı taraf sayısından bir fazla düzenlenmediği için 2577 sayılı Kanun’un 3. maddesine uygun bulunmayan dava dilekçesinin, verilecek kararın tebliğinden sonra 30 gün içinde 3. maddeye uygun şekilde düzenlenerek noksanı tamamlandıktan sonra dava açılmak üzere reddedileceği, dilekçenin reddi üzerine yeniden verilen dilekçede aynı yanlışlık yapıldığı takdirde davanın reddedileceği hk.
İstemin Özeti: Davacı şirkete, idari para cezası verilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararının iptali istenilmektedir.
Karar: Dava, davacı şirkete idari para cezası verilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3. maddesinde; idari davaların, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılacağı, dilekçelerde tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adreslerinin, davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı delillerin, davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihinin, tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktarın gösterileceği, dava dilekçelerinin ve bunlara ekli evrakın örneklerinin karşı taraf sayısından bir fazla olacağı hükme bağlanmıştır.
2577 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 3. bendinde de, dava dilekçelerinin, görev ve yetki, idari merci tecavüzü, ehliyet, idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, süre aşımı husumet ve 3. ve 5. maddelere uygun olup olmadıkları yönlerinden sırasıyla inceleneceği belirtilmiş, 15. maddesinin 1/d bendinde ise; dilekçelerin 3. ve 5. maddelere uygun olmadıklarının tespiti halinde, yeniden dava açılmak üzere dilekçenin reddedileceği hükmüne yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23.01.2009 tarih ve 1922 sayılı kararının dava konusu edildiği ve işlemin 20.02.2009 tarihinde tebliğ edildiği belirtilmekle beraber dava dilekçesi içeriğinde, davacıya idari para cezası verilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16.12.2007 tarih ve 1406/73 sayılı Kararı’ndan ve 02.01.2008 tarih ve 107 sayılı Yazı’dan bahsedildiği, dava dilekçesine ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 06.12.2007 tarih ve 1406/73 sayılı Kararı’nın eklendiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu işlem açıkça belirtilmek ve tebliğ tarihi gösterilmek suretiyle karşı taraf sayısından bir fazla düzenlenecek imzalı dilekçe ile dava açılması gerektiğinden, dava dilekçesi bu haliyle 2577 sayılı Kanun’un 3. maddesine uygun bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15/1-d maddesi uyarınca bu kararın tebliğinden sonra 30 gün içinde 3. maddeye uygun şekilde düzenlenerek noksanı tamamlandıktan sonra dava açılmak üzere dava dilekçesinin reddine, aynı Kanun’un 15/5. maddesi hükmüne göre dilekçenin reddi üzerine yeniden verilen dilekçede aynı yanlışlık yapıldığı takdirde davanın reddedileceğinin davacıya tebliğine, oybirliğiyle karar verildi.