Danıştay 9. Dairesi
Tarih: 09.06.2009
Esas No   : 2008/177
Karar No  : 2009/2410
AATUHK Mük. Md. 35
HİSSELERİNİ DEVREDEN ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN, ŞİRKETİN VERGİ BORCUNDAN SORUMLULUĞU

Hisselerini devrederek şirket müdürlüğünden ayrılan kişinin, uyuşmazlık konusu vergilerin ait olduğu yılda şirket müdürü olarak görev yapması nedeniyle, bu döneme ilişkin şirket borçlarından sorumlu olacağı hk.
İstemin Özeti: Davacının kanuni temsilcisi ve ortağı olduğu (…) Ltd. Şti.’nin 2000 yılına ilişkin ödenmeyen ve şirket tüzel kişiliğinden tahsil imkanı kalmayan vergi borçlarının tahsili amacıyla adına düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan davayı; uyuşmazlığın çözümü için mahkemelerince verilen ara kararı ile (…) Ticaret Sicil Memurluğundan getirtilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden (…) Ltd. Şti.’nin 30.05.2000 tarihinde kurulduğu ve davacının da on yıl süre ile şirket müdürü olarak seçildiği 29.01.2002 tarihli karar ile de hissesini devrettiği ve şirket müdürlüğüne bir başkasının seçildiğinin anlaşıldığı, bu durumda davacının uyuşmazlık konusu vergilerin ait olduğu 2000 yılında müdür olarak görev yapması nedeniyle, bu döneme ilişkin şirket borçlarından sorumlu olduğundan düzenlenen ödeme emirlerinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden (…) Vergi Mahkemesinin kararının; 26.01.2002 tarihinde tüm hak ve borçlarını da devrederek müdürlük ve ortaklıktan ayrıldığı bu nedenle şirket borçlarından sorumlu tutulamayacağı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, oybirliği ile karar verildi.