Danıştay 4. Dairesi
Tarih         : 30.03.2009
Esas No   : 2008/60
Karar No  : 2009/1580
AATUHK Md. 9, 13
VERGİ İNCELEMESİ, TEMİNAT İSTEME VE İHTİYATİ HACİZ

Ancak vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara göre teminat istenebilecek ve ihtiyati haciz kararı alınabilecektir. İnceleme sonuçlanıp, tarhiyat yapıldıktan sonra ihtiyati haciz kararı alınması mümkün değildir.
İstemin Özeti: Davacı adına 22.112006 günlü ve (…) sayılı tutanak ile uygulanan ihtiyati haciz işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; davacının 2001 yılı işlemlerinin incelendiği, hakkında düzenlenen inceleme raporuna istinaden yapılan tarhiyata ilişkin vergi ceza ihbarnamelerinin 13.11.2006 tarihinde tebliğ edildiği, 15.11.2006 tarihli olur ile de ihtiyati haciz kararı alındığının anlaşıldığı, 6183 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre, ihtiyati haczin tedbir mahiyetinde bir işlem olduğu, 213 sayılı Kanun’un 344. maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359. maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olması durumunda vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden teminat istenebileceği ve ihtiyati haciz uygulanabileceği sonucuna varıldığı, bu durumda vergi inceleme raporu düzenlenerek adına tarhiyat yapılan davacı hakkında bu tarhiyat kesinleşmeden alınan ihtiyati haciz kararında ve bu karara dayanılarak uygulanan ihtiyati haciz işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Davacı, vergi incelemesi tamamlandıktan sonra ihtiyati haciz kararı alınamayacağını ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
Karar: Davacı adına 22.11.2006 günlü ve (…) sayılı tutanak ile uygulanan ihtiyati haciz işleminin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir.

6183 sayılı AATUHK’nın 13/1. fıkrasının 1. bendinde, 9. madde gereğince teminat istenmesini mucip hallerin varlığı halinde ihtiyati haciz kararı alınacağı, 9. maddede ise 213 sayılı VUK’un 344. maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359. maddede sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanması halinde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat isteneceği öngörülmüştür.
Yukarıda yer alan yasal düzenlemelere göre, ancak vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara göre teminat istenebilecek ve ihtiyati haciz kararı alınabilecektir. İnceleme sonuçlanıp, tarhiyat yapıldıktan sonra bu düzenleme uyarınca ihtiyati haciz kararı alınması mümkün değildir. Diğer bir deyimle, bu madde uyarınca ilgililer hakkında ihtiyati haciz kararı alınabilmesi için incelemenin henüz tamamlanmamış olması gerekmektedir.
İncelenen dosyada, davacı şirketin 2001 yılına ait işlemlerinin incelenmesi sonucu düzenlenen inceleme raporuna istinaden yapılan tarhiyata ilişkin vergi ceza ihbarnamelerinin şirketin adresinde 13.11.2006 tarihinde tebliğ edildiği, 16.11.2006 tarihinde şirket hakkında ihtiyati haciz kararı alındığı ve bu karar uyarınca da 22.11.2006 günlü ve (…) sayılı haciz tutanağı ile dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmıştır.
Bu durumda, vergi incelemesi tamamlanıp buna göre davacı şirkete ihbarnameler tebliğ edildikten yani tarhiyat yapıldıktan sonra 6183 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre teminat istenilmesi ve 13/1. maddesine göre ihtiyati haciz kararı alınması mümkün bulunmadığından, buna dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğuyla karar verildi