Danıştay 9. Dairesi
Tarih         : 16.04.2009
Esas No   : 2008/3139
Karar No  : 2009/1799
VUK Md. 359
VERGİ TEKNİĞİ RAPORU ESAS ALINARAK TARHİYAT YAPILMASI VE CEZA KESİLMESİ

Sahte fatura kullanma nedeniyle yapılacak tarhiyat ve ceza kesme işlemlerinde, işlemin dayanağı olan vergi tekniği raporunda davacı adına düzenlenen faturaların sahte olduğu konusunda somut bir saptama olması gerektiği.
İstemin Özeti: Davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden 2004/Ocak dönemine ilişkin olarak re’sen tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden, davacının 2003 yılında bir kısım alışlarını sahte faturalarla belgelendirdiği yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak katma değer vergisi indirimlerinin reddi ve beyanlarının yeniden düzenlenmesi suretiyle 2004 yılına devreden katma değer vergisinde değişiklik olmasından dolayı re’sen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarh edildiğinin anlaşıldığı, davacı adına 2003 yılına ilişkin olarak yapılan cezalı tarhiyata karşı açılan davada, Mahkemelerinin kararı ile, davanın reddine karar verildiğinden sonraki döneme devreden katma değer vergisi bulunmayan davacının izleyen dönem beyannamelerinin düzeltilmesi yoluyla yapılan dava konusu tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden (…) Vergi Mahkemesinin kararının; dava konusu cezalı tarhiyatın kaldırılması gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Karar: Davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden 2004/Ocak dönemine ilişkin olarak re’sen tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
 

Bu dosya ile Dairemizin E:2008/3446 sayılı dosyasının birlikte incelenmesinden; davacının bir kısım mal ve hizmet alışlarını (K) Ltd. Şti. tarafından düzenlenen sahte faturalarla belgelendirdiği yolunda düzenlenen vergi inceleme raporunda davacı adına 2003 yılına ilişkin olarak üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatı yapıldığı, bunun yanısıra izleyen dönemlerde katma değer vergisi beyanının yeniden düzenlenmesi üzerine 2004/Ocak dönemine ilişkin olarak da üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatı yapıldığı anlaşılmaktadır.
Vergi mahkemesince, davacı adına 2003 yılına ilişkin olarak salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergi tarhiyatına karşı açılan davada Mahkemelerinin kararı ile davanın cezalı tarhiyata ilişkin kısmı yönünden reddine karar verildiği, bakılan davanın da aynı maddi ve hukuki sebepten kaynaklandığı görüldüğünden dava konusu vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin hukuka uygun bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, (…) Vergi Mahkemesinin sözü edilen kararının temyizen incelenmesi üzerine Dairemizin kararı ile, “davacı şirkete fatura düzenleyen (K) Ltd. Şti. hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda mükellefin davacıya düzenlediği faturaların sahte olduğu konusunda somut bir saptama bulunmadığından, vergi mahkemesi tarafından, davanın vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatına ilişkin kısmının reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle sözü edilen vergi mahkemesi kararının bozulmasına karar verildiğinden izleyen dönemlerde katma değer vergisi beyanlarının düzeltilmesi sonucu yapılan dava konusu cezalı tarhiyatta da hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüne (…) Veri Mahkemesinin kararının bozulmasına, oybirliği ile karar verildi.