Danıştay 3. Dairesi
Tarih: 28.04.2009
Esas No   : 2006/853
Karar No  : 2009/1428
YASAL SÜRESİNDEN SONRA İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAME

Yasal süresinden sonra ihtirazi kayıtla verilen beyannameye karşı dava açılamaz.
İstemin özeti: Davacının, otopark ve kantin işletmesinden elde ettiği gelir nedeniyle ihtirazi kayıtla verdiği 2006 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerine adına tahakkuk ettirilen ve ödenen kurumlar vergisinin yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle açılan davada; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinin (c) bendinde, kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yardım sandıkları, sosyal yardım kurumları, yoksul aşevleri, ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine ait iş yurtları ve benzer kuruluşların kurumlar vergisinden muaf olduğu kurala bağlanmış olup kurumlar vergisinden muaf olan davacı adına Kurumlar Vergisi Kanunu 1 No.lu Genel Tebliği uyarınca yapılan tahakkukta hukuka uygunluk görülmediğinden ödenen kurumlar vergisinin iadesi gerektiği ancak, 213 sayılı Kanun’un 112. maddesinin 4. fıkrasına göre mükelleflere faiz ödenmesi haksızlığı veya yersizliği ilgililerce belgelenmesi nedeniyle iade edilen vergilere uygulanabileceğinden, davacının pişmanlıkla verdiği beyanname üzerinden adına tahakkuk eden vergilerin dava konusu yapılarak mahkemece iadesine karar verilmesi halinde uygulanması olanaksız olduğundan yasal faiz isteminin reddi gerektiği gerekçesiyle kurumlar vergisini kaldırarak davacıya iadesine, faiz isteminin ise reddine karar veren (…) Vergi Mahkemesinin kararının; davacı tarafından, ödenmiş bulunan meblağ için ödeme tarihinden itibaren faiz uygulanmasının yasa gereği olduğu, vergi dairesi müdürlüğü tarafından ise; kantin ve otopark işletmesinin sosyal amaçlı bir işletmeden çok iktisadi amaçla işletmeye yönelik bir faaliyet olması nedeniyle yapılan işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.
Karar: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 378. maddesinin 2. fıkrasında; mükelleflerin beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamayacakları, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 3. bendinde de; ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemler ile tahsilât işlemlerinden dolayı açılan davaların tahsil işlemini durdurmayacağı kuralına yer verilmekle, ihtirazi kayıtla beyan üzerine tahakkuk ettirilen vergilere karşı dava açabileceği kabul edilmiştir.

Yükümlüler; süresi içinde beyan ettikleri matrahlara ilişkin olarak verdikleri beyannamelere ihtirazi kayıt koyabilecekleri gibi beyanname verme süresi içinde olmak koşuluyla dilekçe ile beyanın ihtirazi kayıtla yapıldığını bildirebilirler.
Dosyanın incelenmesinden, 2006 takvim yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin en son 25.04.2007 tarihi mesai saati bitimine kadar verilmesi gerekirken davacı tarafından ihtirazi kayıtla 30.04.2007 tarihinde beyanname verme süresi geçtikten sonra verilmesi nedeniyle söz konusu beyanname içeriği vergilere karşı dava açması hukuken mümkün olmadığından davanın bu gerekçeyle reddi gerekirken işin esası incelenerek verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Vergi Dairesi Müdürlüğünün temyiz isteminin kabulü ile (…) Vergi Mahkemesinin kararının bozulmasına, davacı kurumun faiz istemine yönelik temyiz isteminin bu nedenle reddine, oybirliğiyle karar verildi.