Danıştay 9. Dairesi
Tarih         : 04.02.2009
Esas No   : 2008/179
Karar No  : 2009/617
VUK Md. 359
KDVK Md. 29
FATURANIN SAHTELİĞİNİN TESPİT USULÜ

Faturanın alındığı şirket hakkında fatura alındıktan 3 yıl sonra yapılan tespitlerin, faturanın sahte olduğuna karine teşkil etmeyeceği.
İstemin Özeti: (…) Ltd. Şti.’nden alınan faturaların sahte olduğundan bahisle katma değer vergisi indiriminin reddi suretiyle davacı şirket adına 2003/Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım dönemleri için salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; davacı şirketin fatura aldığı (…) Ltd. Şti. hakkında düzenlenen (…) tarih ve (…) sayılı vergi tekniği raporunda yer alan tespitler değerlendirildiğinde, davacı şirketin 2003 yılında adı geçen şirketten çek karşılığı yaptığı (…) TL’lik alımın gerçek olduğunun kabulü gerektiği, bunun üzerinde tespit edilen ve geriye kalan nakit ödenen fatura tutarı olan (…) TL’lik alımın ise, alım miktarı ve ödeme şekli göz önünde alındığında ticari icaplara uygun olmadığı, dolayısıyla gerçek bir alım olmadığı sonucuna varıldığı bu nedenle cezalı katma değer vergisi tarhiyatının (…) TL’lik fatura tutarına isabet eden kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı; (…) TL’lik fatura tutarına isabet eden kısmında ise hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle kısmen kabul eden kısmen reddeden (…) Vergi Mahkemesinin kararının; davacı tarafından ve banka ve çekle yapılan ödeme tutarının yanlış hesaplandığı, tespitlerin somut olmadığı, davalı idare tarafından ise cezalı tarhiyatın yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Karar: Uyuşmazlıkta, davacı şirketin (…) Ltd. Şti.’nden alınan faturaların sahte olduğundan bahisle katma değer vergisi indiriminin reddi suretiyle 2003/Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım dönemleri için salınan vergi cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı kısmen kabul eden kısmen reddeden Vergi Mahkemesi kararının taraflarca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
 

Vergi Mahkemesi kararının, salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin (…) TL’lik fatura tutarına isabet eden kısmının terkinine yönelik hüküm fıkrası yönünden davalı idare tarafından ileri sürülen iddialar kararın buna ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
Vergi Mahkemesi kararının, cezalı tarhiyatın (…) TL’lik fatura tutarına isabet eden kısmına ilişkin olarak davanın reddine yönelik hüküm fıkrasına gelince;
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin (a) bendinde mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri belirtilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinin (B) bendinde ifade edildiği üzere vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Bu kuralın gereği olarak yükümlülerin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun yukarıda sözü edilen 29. maddesi hükmünden yararlanabilmelerinin ön şartı fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtmasıdır.
Anılan madde hükümlerinin değerlendirilmesinden, vergilendirme işlemi yapılırken, Kanuna uygun olarak biçimlendirilen muamelelerin bu biçimselliğinin ötesine geçmiş muamelelerin tarafları arasında oluşan maddi ve hukuki ilişkinin gerçek mahiyetinin araştırılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Kanun, gerçek mahiyetin ortaya çıkarılmasında yemin hariç her türlü delil izni vermiştir. Bu deliller tarafların ikrarı, vergiyi doğuran olayla ilişkisi doğal ve açık bulunan tanık ifadesi, muamelenin taraflarının ekonomik ve ticari konumları, işyerlerinin durumu, arandığında bulunup bulunamamasına ilişkin tespitler olabilir.
Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin fatura aldığı (…) Ltd. Şti. hakkında düzenlenen (…2005) tarih ve (…) sayılı Vergi Tekniği Raporu ile adı geçen şirketin (…2001) tarihinde kimyevi maddeler toptan ticareti yapmak üzere mükellefiyet tesis ettirdiği, (…2001) tarihinde yapılan işe başlama yoklamasında işyeri büyüklüğünün 100 m2 civarında, aylık kirasının ise 100 TL olduğu, işçi çalıştırmadığı, şirketin kimyevi madde alım satımı işi yaptığı, demirbaş olarak üç adet masasının, üç adet koltuğunun, bir adet koltuk takımının, iki adet sehpasının, iki adet evrak dolabının bir adet fotokopi makinesinin, bir adet bilgisayarının bulunduğu, (…2003) tarihinde işyeri adresinde yapılan yoklamada benzeri demirbaşların bulunduğu, bunlara ilave olarak üç işçi çalıştırdığının görüldüğü, (…2004) tarihinde yapılan yoklamada bir önceki yoklamadaki durumlara ilave olarak beş işçi çalıştırdığı, (…2006) tarihli yoklamada adı geçen şirketin 2004 yılında belirtilen adresten ayrıldığı ve bu adreste başka bir şirketin faaliyette olduğu, 30.01.2006 ve 02.03.2006 tarihlerinde yapılan yoklamalarda şirketin ortağı ve müdürü olarak (GD) isimli şahsın ikametgah adreslerinde kaydının bulunmadığı hususlarının tespiti üzerine, adı geçen şirketin düzenlediği faturaların komisyon karşılığı düzenlenen sahte faturalar olduklarının kabul edildiği anlaşılmaktadır.
Dosyadaki belgelerin incelenmesinden (…) Ltd. Şti. hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda davacı şirkete düzenlenen faturaların sahte ve yanıltıcı olduğu yolunda hukuken geçerli ve somut nitelikte herhangi bir tespit bulunmadığı gibi, vergisi ihtilaf konusu dönemin 2003 yılına ilişkin olduğu dikkate alındığında, 2006 yılında adı geçen şirket hakkında yapılan yoklamalara ilişkin tespitlerin 2003 yılında davacı şirkete düzenlenen faturalarının sahte olduğuna karine teşkil etmeyeceği de tabiidir.
Bu durumda, anılan şirket tarafından davacı şirkete düzenlenen faturalar yönünden yapılan tespitler, bu faturaların sahte olduklarını ispatlamak için yeterli görülmediğinden ve hukuken geçerli ve somut nitelikte herhangi bir tespit de bulunmadığından, söz konusu faturalar nedeniyle davacı şirket adına salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin tespiti gerekirken yazılı gerekçeyle tarhiyatın (…) TL’lik kısmının onanması yönündeki Vergi Mahkemesi kararının bu kısmındaki hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, davacı şirketin temyiz isteminin kabulüne (…) Vergi Mahkemesinin kararının, vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin (…) TL’lik fatura tutarına isabet eden kısmına yönelik hüküm fıkrasının onanmasına, (…) TL’lik fatura tutarına isabet eden kısmına yönelik hüküm fıkrasının bozulmasına, oybirliği ile karar verildi.