Uygulamada Limited Şirket ortağının ölümü halinde, varislerin Limited Şirketten intikal eden ortaklık payını VİV beyannamesine konu edip etmeyecekleri zaman zaman tartışılmaktadır. Veraset Vergi Daireleri, Limited Şirket ortağının ölümü halinde varislerden ölen ortağın şirketteki “nominal sermaye payı” ve diğer bilgi ve belgeleri talep etmektedir. Buna göre; murisin ölüm tarihi itibari ile; Limited Şirket ortağının şirketteki ortaklık payı ile ilgili son bilanço ve gelir tablosu veraset beyannamesine eklenmesi istenilmektedir.
 
Uygulamada vergi daireleri (İzmir’de Dokuz Eylül Vergi Dairesi, Belkahve Vergi Dairesi, Yamanlar Vergi Dairesi ) (İstanbul da Hisar Vergi Dairesi, Yeditepe Vergi Dairesi, Rıhtım Vergi Dairesi) ölen Limited Şirketi ortağının varislerinden aşağıdaki belge ve bilgileri talep etmektedir.
 
1- Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ve ekleri
2- Murisin ortağı olduğu şirketten hissesi nispetinde veraset matrahına esas “özvarlık” hesabı,
3- Murisin ölüm tarihi itibari ile düzenlenmiş ortağı olduğu Limited Şirketin son bilanço ve gelir tablosu, kurumlar vergisi beyannamesi sureti (tasdikli)

4- Veraset ilamı,
5- Murisin ortağı olduğu Limited Şirketin sermaye yapısını gösterir ticaret sicil gazetesi,
6- Ölüm tarihi itibari ile murisin ortağı olduğu şirketin aktifinde mevcut araçlar, demirbaşlar, arsa ve araziler vs. gösterir ruhsat, tapu vs. emlak vergi değerini gösterir bilgi ve belgeler,
7- Veraset intikal vergisi beyannamesi, ölümün Türkiye de gerçekleşmesi durumunda, ölüm tarihi itibari ile ilgili vergi dairesine ölüm tarihini izleyen 4 ay içinde verilir. Ölüm yurtdışında vuku bulmuşsa, varislerin Türkiye içinde bulunması durumunda ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde beyanname Türkiye de verilecektir.[1]  
Diğer yandan, varisler murisin şirketteki payını kendi üzerlerine almaları açısından Ticaret Siciline başvurup, ölen kişinin paylarını varisler arasında dağıtıp buna göre yeni hisse dağılımı ile ilgili Ticaret Siciline dilekçe verilerek, ekinde ise 2 nüsha noter tasdikli karar ve diğer belgelerle beraber Ticaret Sicilde işlemlerini tamamlamaları zorunludur. Böylece murisin Limited Şirketteki payları varislerine Ticaret Sicilinde intikal etmiş olacaktır. ( Bkz: www.izto.org.tr )


 
[1] 7338 sayılı VİV Kanunun mad. 1,9,10