V.U.K’nun 21. maddesine göre, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellef veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.
 
Vergi tarhı sonucu ortaya çıkan vergi, tarhiyata muhatap olanlara tebliğ edilir. Yasal süresinde vergi mükellefi veya sorumlusuna bildirilmeyen işlemler hukuki sonuç doğurmazlar. Tebliğ edilen evrakta usul ya da şekil hatası yapılmamasına özen gösterilmesi son derece önemlidir.
 
Esasa Müessir Olan ve Yapılan Tebligatı Geçersiz Kılan Şekil Hataları 
a-) Vergi mükellef veya sorumlusunun ad ve soyadına yer verilmemesi,
b-) Tebliğ evrakında, vergi türünü hiç belirtilmemiş olmaması,
c-) Tebliğ evrakında, vergi mahkemesine dava açma süresinin gösterilmemesi,
d-)Tebliğ evrakının yetkili olmayan bir makam veya kişiler tarafından düzenlenmesi,
e-) Vergi ve ceza ihbarnamelerine, vergi inceleme raporu, takdir komisyon kararının eklenmemiş olması,
Tebliğ evrakında yukarıda sayılan esasa ilişkin şekil hataları yapılması durumunda, yapılan tebliği hüküm ve sonuç doğurmaz ve tebliğ yapılmamış sayılır.

VUK’nun da esasa ilişkin şekil hataları tek tek sayıldığı halde esasa ilişkin olmayan şekil hataları yoruma bırakılmış, Danıştay dairelerince verilen kararlar doğrultusunda aşağıda şekil hatalarına örneklere yer verilmiştir.
 
Esasa Müessir Olmayan ve Tebligatın Hukuki Kıymetlerini Kaybetmesine Etkili Olmayan Şekil Hataları
a-) Vergi İhbarnamesinde vergilendirme döneminin yanlış yazılmış olması,
b-) Vergi ihbarnamesinde vergi türünün yanlış yazılmış olması,
c-) Vergi İhbarnamesinde vergi matrahı ile oranının gösterilmemesi,
d-) İlan yolu ile tebliğlerde vergi miktarının gösterilmemesi,
e-) İlan yolu ile tebliğlerde mükellefin adresinin yanlış yazılması veya hiç yazılmaması,
d-) İlan yolu ile tebligatta vergi miktarının belirtilmemesi,
Yukarı sayılan esasa etki etmeyen hususlar nedeniyle tebligat hükümsüz olmayacak yapılan tebligat geçersiz sayılmayacaktır.
 
Kaynak: SMMM İlker Boz – www.MuhasebeTR.com