Danıştay 4. Daire
Tarih         : 08.04.2008
Esas No   : 2006/5648
Karar No : 2008/1292
İYUK Md. 6
VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI

Yatırım teşvik belgesinde öngörülen katma değer vergisi teşvik primine ilişkin uyuşmazlıkların vergi mahkemesinin görev alanına girmediği.
İstemin Özeti: Davacının sahibi olduğu Yatırım Teşvik Belgesinde öngörülen katma değer vergisi teşvik priminin ödenmemesine ilişkin davalı İdarenin 03.04.2002 tarih ve 21335 sayılı işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Davacı, tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
Karar: Davacının, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında satın aldığı iki adet treyler için belgede öngörülen katma değer vergisi +10 puan teşvik priminin ödenmeyeceğine dair davalı idarenin 03.04.2002 günlü ve 21335 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada uyuşmazlığın esasını inceleyerek davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.
 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması halinde Danıştay’ın incelenen kararı bozacağı belirtilmiştir. 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri hakkında Kanun’un 3410 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değişik 6. maddesinde, “Vergi Mahkemeleri; a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları, b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları, c) Diğer kanunlarla verilen işleri, çözümler” hükmü yer almış; 5. maddesinde de, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek olanlar dışında, maddede belirtilen davaların idare mahkemelerince karara bağlanacağı hüküm altına alınmıştır.
Hazine Müsteşarlığınca, teşvik priminin ödenmeyeceğine ilişkin dava konusu işlemin iptali istemiyle açılan davanın, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un, vergi mahkemelerinin görevlerini düzenleyen 6. maddesinin (a) bendinde tanımlanan anlamda “vergi uyuşmazlığı” olarak kabulüne olanak bulunmamaktadır. Öte yandan dava konusu işlemin, Katma Değer Vergisi Kanunu’na 4369 sayılı Kanun’un 59. maddesiyle eklenen 13/d maddesi ve 69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği dayanak gösterilerek tesis edilmiş olmasının davaya, vergi uyuşmazlığı niteliğini kazandırmayacağı kuşkusuzdur.
Nitekim Danıştay Başkanlar Kurulu’nun kararı da bu yöndedir.
Açıklanan nedenlerle, Vergi Mahkemesinin kararının görev yönünden bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.