Adli tatil 30 Ağustos tarihi itibariyle son bulmuştur. Adli tatilin bitimine müteakip dava açma süreleri 7 gün uzamaktadır. Bu nedenle, emlak vergisine karşı açılabilecek iptal davalarında son dava açma süresi 7 Eylül 2017 tarihidir. Konuyla ilgili olarak açılacak davalarda, takdir komisyonları tarafından tespit edilen değerlere yönelik itirazlar/davalar açılmaktadır. Takdir komisyonları tarafından yapılan takdirlerde, önceki vergi değerlerine göre %100 veya %300’e yakın astronomik artışlar yapıldığı görülmektedir. Mükellefler tarafından açılan davalarda vergi mahkemeleri artış oranına değil, keşif ve bilirkişi incelemesi yaparak piyasa bedeli, maliyet bedeli, kira ve yıllık istihsal değeri gibi normlara bakarak karar ihdas etmektedirler. Takdir edilen tutarları iptal eden bazı mahkeme kararlarında bir değer belirlendiği halde, bazı iptal kararlarında herhangi bir değer belirlenmemektedir. Bu durumda yeni değer takdir komisyonları tarafından belirlenmektedir. Bu değerin, 2017 yılı için uygulanan vergi değerlerinin üzerinde olacağı bilinciyle davalar açılmalıdır (bkz. İLERİ Yusuf, Dünya Gazetesi, 24.08.2017).
1- Adli tatilin veya çalışmaya ara vermenin bitmesiyle beraber, emlak vergilerine karşı açılacak olan davalarda 7 Eylül 2017 tarihi son dava açma tarihidir. Buna göre, açılacak davalarda, emlakın bulunduğu yerdeki yetkili vergi mahkemesi nezdinde söz konusu davaların açılması gerekmektedir.
2- Belediyelerce ilan edilen ve önümüzdeki gelecek 4 yıl için vergilendirmeye esas olacak olan metrekare birim değerlerine itiraz süresi 7 Eylül 2017 tarihidir.
3- Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017/1 sayılı İç Genelge uyarınca, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili ticaret odaları, ziraat odaları, muhtarlıklar ve belediyelere bildirilmiştir. Dolayısıyla takdir komisyonu kararlarına karşı 30 Temmuz’a kadar dava açılması gerekmekteydi. Buna göre devreye adli tatilin girmesiyle beraber dava açma süresi 7 Eylül 2017 tarihine otomatik olarak uzamıştır.
4- Ayrıca davanın açılması takdir komisyonu kararının uygulanmasını durdurmadığından açılacak davalarda yürütmenin durdurulması talep edilmelidir. Binalar için takdir komisyonları arsa (payı) bedellerini sokak ve caddeler itibariyle belirlediğinden bir cadde veya sokakta bir kişinin açtığı davadan bütün sokak/cadde sakinleri yararlanabilir.

5- Emlak Vergisi Kanunu uyarınca bina ve arazi vergilerinin matrahı vergi değeridir. Vergi değeri takdir komisyonlarınca her dört yılda bir belirlenmekte, ilerleyen yıllarda ise Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılmaktadır. Şunu da belirtmek gerekir ki, takdir komisyonlarınca belirlenen vergi değeri sadece emlak vergisi açısından değil aynı zamanda gayrimenkul alım satımında ortaya çıkan tapu harcı açısından da önemlidir. Zira Harçlar Kanunu uyarınca taşınmaz satışlarında tapu harcına esas satış bedeli vergi değerinden az olamamaktadır. Bu nedenle açılan davanın hem emlak vergisi raiç değeri açısından ve hem de tapu harcı açısından önem taşıyacağı bilinmelidir.
Kaynak: Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven -www.MuhasebeTR.com