Danıştay 4. Dairesi
Tarih         : 19.01.2011
Esas No   : 2010/9431
Karar No  : 2011/195
İYUK Md. 3, 5, 15
DAVA DİLEKÇESİNDE, DAVA KONUSUNUN AÇIK OLARAK TANIMLANMASI GEREKTİĞİ

Bir hükmün iptaline ilişkin istemin, dava dilekçesinin hem “davanın konusu” hem de “sonuç ve talepler” bölümlerinde tekrarlanması ve dava konusunun hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde açık ve kesin olarak tanımlanması gerektiği hk.
İstemin Özeti: Kod 4 listesi olarak belirtilen “bastırdığı belgelerin zayii, çalındığı veya kaybolduğunu bildiren mükellefler” listesine alındığının davacıya bildirilmesine ilişkin 13.09.2010 günlü, 83408 sayılı işlem ile bu işleme dayanak teşkil eden 13.04.2010 günlü, 2010/2 sayılı Katma Değer Vergisi İç Genelgesi’nin ilgili hükümlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır.
Karar: Dava, Kod 4 listesi olarak belirtilen “bastırdığı belgelerin zayii, çalındığı veya kaybolduğunu bildiren mükellefler” listesine alındığının davacıya bildirilmesine ilişkin 13.09.2010 günlü, 83408 sayılı işlem ile bu işleme dayanak teşkil eden 13.04.2010 günlü, 2010/2 sayılı Katma Değer Vergisi İç Genelgesi’nin ilgili hükümlerinin iptali istemine ilişkindir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4001 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değişen 3. maddesinde, idari davaların, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılacağı ve dilekçelerde davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı delillerin gösterileceği belirtildikten sonra, dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örneklerinin dava dilekçesine ekleneceği, dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örneklerinin karşı taraf sayısından bir fazla olacağı hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun’un 15. maddesinin 1/d bendinde, 3 ve 5. maddeye uygun olmadığı durumlarda, 3 ve 5. maddeye uygun şekilde yeniden düzenlenmek üzere dava dilekçelerinin reddedileceği, maddenin 5. bendinde ise, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıkların yapılması halinde davanın reddedileceği açıklanmıştır.
 

Dava dilekçesinde, davacıya Kod 4 listesinde bulunduğunu bildiren 13.09.2010 günlü 83408 sayılı işlem ile 2010/2 sayılı Katma Değer Vergisi İç Genelgesi’nin ilgili hükümlerinin iptalinin yanısıra, 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “II. Özel Esaslar” bölümünün iptali istemine de yer verildiği, 84 Seri No.lu Tebliğ’in iptaline ilişkin istemin dilekçenin “davanın konusu” ve “sonuç ve talepler” bölümlerinde tekrarlanmadığı görüldüğünden, iptali istenilen işlemlerin ne olduğu konusunda tereddüt oluştuğu gibi, 2010/2 sayılı Katma Değer Vergisi İç Genelgesi’nin de, “ilgili bölümlerinin” iptalinin istenilmesi suretiyle, dava konusunun hiç bir tereddüte yer vermeyecek şekilde açık ve kesin olarak tanımlanmadığı anlaşılmıştır. Diğer yandan, iptali istenilen işlemlerin, yukarıda yer verilen Kanun maddesinde belirtildiği gibi, taraflar sayısından bir fazla olacak şekilde dava dilekçesine eklenmediği de görüldüğünden, dava dilekçesinin 2577 sayılı Kanun’un 3. maddesinde öngörülen koşulları taşımadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Kanun’un 15. maddesinin 1/d bendi uyarınca bu kararın tebliğinden itibaren (30) gün içinde, anılan Kanun’un 3. maddesine uygun bulunmayan dava dilekçesinin, iptali talep olunan işlemler ile iptal isteminin işlemin belli bir kısmına yönelik olması halinde bu kısmın kesin ve açık olarak belirtilmesi, dava konusu işlemlerin örneği taraf sayısından bir fazla olacak şekilde dava dilekçesine eklenmek suretiyle düzenlenecek dilekçe ile dava açılmak üzere reddine, yeniden verilecek dilekçede aynı yanlışlıkların tekrarlanm