6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 59’uncu maddesinde mal bildirimini borçlunun gerek kendisinde gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarın nev’ini, mahiyetini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veya haczi kabil mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya sözle tahsil dairesine bildirmesi,konunun 62’inci maddesinde de haciz borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarın haczedileceği,yine aynı Kanunun 71’inci maddesinde de aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haciz olunabileceği ancak haciz olunacak miktarın bunların üçte birinden çok dörtte birinden az olamayacağı belirtilmiştir.
Diğer taraftan, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 67’inci maddesinde de; Bu Kanun gereğince bağlanacak aylıklar nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devir ve temlik edilemeyeceği” hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle, 6183 sayılı Kanunun 71’inci maddesinde emeklilik aylıklarının kısmen haczedilebileceği belirtilmekle birlikte Kanunun 70’inci maddesi hükmüne dayanılarak 1479 sayılı Kanun uyarınca bağlanan emekli aylıklarının anılan Kanunun 67’inci maddesi hükmü uyarınca haczedilmemesi gerekmektedir.