Anonim şirket vergi borcunun öden­mesi yürütme ve yönetimle ilgili bir hizmettir. Yürütme görevlileri arasın­da meselâ muhasebe müdürünün,  ge­nel müdürün şirketin vergi borcunu ödetmek görevide vardır. Yönetim kurulu ise anonim şirketin yönetimin­den, denetim kurulu denetiminden so­rumludur.
Vergi borcunu ödemek görevi”temsil” ile değil, “idare” ile ilgi­lidir. Anonim şirketin iç yapısına göre vergi borcunu ödemekle görevli olan kişi veya kişiler kanunî temsilci ola­rak sorumlu tutulabilirler.
Bu konuda iç yapıyla ilgili bir düzen­leme yok ise vergi borcunun ödenme­mesinden muhasebe müdürü, genel müdür, yönetim kurulu üyeleri sorum­lu tutulabilecektir.

Aslında bu konu­nun yasa ile açıkça düzenlenmesi ge­rekir. Kendisine ödememe talimatının verildiğini ispat eden kişinin veya yö­netim kurulunda iş bölümü yapılmış­sa murahhas üye veya muhasebeden sorumlu üye durumunda olmayanların ödenmeyen vergi borcu açısından kanunî temsilci olarak sorumlu rutulmamaları gerekir. (Bkz. TTK Md. 317, 319,336 son fıkra)
Birden fazla kanunî temsilcinin bulun­duğu hallerde bunlar arasında zincirle­me sorumluluk ve rücu söz konusu olabileceği düzenlenmemiştir.