Meslek mensuplarının vergi beyannamelerinin imzalanması hakkındaki tebliğler ile hangi mükelleflerin ve hangi beyannamelerin imzalatma kapsamına alındığı, beyannamelerini imzalatmayan mükellefler hakkında yapılacak işlemler belirtilmiştir.
Mükelleflerin beyannameleri kendilerine 3568 sayılı Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen hizmetleri bir bütün olarak fiilen veren meslek mensupları tarafından imzalanır.
Meslek mensupları, mükellef tarafından kendilerine ibraz edilen belgelerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile genel muhasebe kurallarına uygun ve doğru olarak yasal süresi içinde, kanuni defterlere kaydedilmesinden ve mali tablolara aktarılmasından sorumludurlar.
Meslek mensupları bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden de sorumludurlar.
Miktar veya tutar itibariyle işletmenin faaliyet konusu veya iş hacmi ile orantılı olmayan belgeler ile ticari örf ve teamüle uygun olmayan belgeler, meslek mensuplarının sorumluluğu kapsamındadır.
Böyle belgelerin varlığı halinde meslek mensupları bunun doğruluğunun tespitini mükelleften isteyebilir. Mükellefin bir tespitte bulunmaması veya bu konuda meslek mensubunun ikna olmaması halinde yine meslek mensubu tarafından bu durum beyanname verme süresi sonuna kadar ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim ile birlikte meslek mensubunun söz konusu belgelere ait sorumluluğunu ortadan kaldırır.
Sorumluluğun tespitinde, yukarıda belirtilen sorumluluk ile bağlantılı olarak ortaya çıkan vergi ziyaının varlığı yeterlidir. Örneğin: Sehven dahi olsa yevmiye defterinde yer alan bir toplamı yanlış aktararak veya bir yevmiye işlemini yanlış hesaba kaydederek vergi ziyaına sebebiyet veren meslek mensubu, ziya uğratılan bu vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellef ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur.
Meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerce ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin kanuni defterlere ve defterlerdeki bilgilerin mali tablolara uygunluğunun yanı sıra beyannamelere eklenen temel mali tablolarda yer alan ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre belirlenen Dönem Kâr/Zararının doğruluğundan da sorumludurlar.
 

Sorumluluk kapsamına giren işlemlerden dolayı bir vergi ziyaı ortaya çıktığı takdirde, beyannameyi imzalayan meslek mensubu ziya uğratılan vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. Kısaca özetlemek gerekirse meslek mensuplarından iki uçurum arasına gerilen ipin üzerinde yürüme becerisi gösterilmesi istenilmektedir.
Vergi Usul Kanununun 135.maddesinde sayılan vergi inceleme elamanları yaptıkları incelemeler neticesinde bir matrah farkı ortaya çıktığı takdirde, beyannameyi imzalayan meslek mensuplarının sorumluluklarını da tespit ederek düzenledikleri raporlarında belirtiler.
Vergi inceleme elemanları, bulunan matrah farkı ile meslek mensubunun sorumluluğu arasındaki ilişkiyi ilgili meslek mensubunun bilgisine de başvurarak Vergi İnceleme Raporlarında net bir şekilde ortaya koyarak bulunan matrah farkından meslek mensubunun sorumlu olup olmadığını açıklarlar.
Meslek mensubunun müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde, sorumluluk raporunun onaylı birer örneği, disiplin cezası yönünden de gerekli işlem yapılmak üzere meslek mensubunun bağlı olduğu odaya gönderilir.