Defter ve belgelerini ibraz etmeyen mükellefler aşağıda maddeler halinde belirttiğimiz yaptırımlara maruz kalmaktadır.
1-213 sayılı V.U.K.’nun ; 30/3. maddesinde hükmü gereğince inceleme dönemleri vergi matrahları re’sen takdir edilir.
2-213 sayılı V.U.K.’nun ; Mük. 355. maddesi hükmü gereğince defter ve belge ibraz etmemekten dolayı özel usulsüzlük cezası kesilir.
3-213 sayılı V.U.K.’nun ; 359/a‘2. maddesi hükmü gereğince defter ve belgeler gizlenmiş olacağından kaçakçılık fiili işlenmiş sayılır.
4-Ayrıca 213 sayılı V.U.K.’nun ; 359/a /2 ve 367. madde hükümleri gereği ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunularak, ibraz etmeyen kişilerin 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenir.
5-3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanununun 29.maddesine istinaden indirim konusu yapılan KDV’ler aynı kanunun 34. ve 54. maddelerine göre belgelendirilmemiş sayılacağından reddedilir.

6-Yapılan inceleme neticesinde salınacak vergiler ile kesilecek cezalar konusunda 213 sayılı V.U.K.’nun Ek 11. maddesi uyarınca Tarhiyat Öncesi Uzlaşma hükümlerinden yararlanamaz.