213 sayılı VUK’nun 138. Maddesine göre; Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburi değildir. İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. Evvelce inceleme yapılmış veya matrahın re’sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline mani değildir.
2012 takvim yılına ilişkin vergi incelemesi 31.12.2017 tarihine kadar yapılabilir. Bu tarihten önce matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk yapıldığında uzayan zamanaşımı süresi içinde de inceleme yapılabilir.
(Ancak yargı kararları özellikle kdv yönünden uzamıyacagı yönündedir.)
213 sayılı VUK’nun 114. Maddesine göre; vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması,

zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak işlemeyen süre her hâl ve takdirde bir yıldan fazla olamaz.