I-GENEL  BİLGİLER
Bilindiği gibi YMM’ler tarafından tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırım miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenebilmektedir.
Uygulamada YMM’lerin düzenlemiş oldukları “karşı inceleme tutanaklarının” birden fazla sayfadan oluşması durumunda karşı inceleme tutanağının her bir sayfasının ilgili YMM tarafından imzalanıp mühürlenmesi ve nezdinde karşıt inceleme yapılan mükelleflerinde tutanağın yalnızca  son sayfasında imzasının ve varsa kaşesinin yer alması durumunda, bu şekilde tanzim edilmiş bir karşıt inceleme tutanağına itibar edilip/edilmeyeceği  çoğu zaman vergi dairelerinde sorunların yaşanmasına neden olmaktadır(1).
 
II- MALİYE BAKANLIĞI YAZISI PROBLEMİ BİR ÖLÇÜDE  ÇÖZMÜŞTÜR
Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı’nın TURMOB’a hitaben yollamış olduğu yazıları gereğince YMM tarafından düzenlenen karşı inceleme tutanaklarının birden fazla sayfadan ibaret olması durumunda her sayfanın veya her yaprağın mükellef tarafından imzalanmasının gerekmeyeceği, sadece son sayfasında mükellefin imzasının ve varsa kaşesinin yer alması halinde bu şekilde düzenlenen bir karşıt inceleme tutanağına göre işlem yapılacağı edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre Maliye Bakanlığı’nın söz konusu yazılarının ilgili bölümü aşağıya aynen çıkarılmıştır:

“Bu çerçevede; birden fazla sayfadan oluşan karşıt inceleme tutanağının her bir sayfasının ilgili YMM’ce imzalanıp mühürlenmesi ve nezdinde karşıt inceleme yapılan mükelleflerin de tutanağın sadece son sayfasında imzasının ve varsa kaşesinin yer alması halinde, bu şekilde düzenlenmiş bir karşıt inceleme tutanağına itibar edilmesi gerekmektedir. Bu karşıt inceleme tutanağının bütün sayfalarının mükellefçe imzalanmasına da gerek bulunmamaktadır.


Ancak, herhangi bir karşıt inceleme tutanağının doğruluğu konusunda, tereddüt hasıl olması ve tutanakta yer alan bilgilere ilişkin somut bulgulara dayalı bir tespitin de yapılması halinde, söz konusu tutanağa ve dolayısıyla da Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporuna itibar edilmeyeceği tabiidir.”
III-SONUÇ VE  ÖZET
Uygulamada  YMM raporlarının ekinde yer alan ve karşı incelemesi yapılmış olan mükellefler nezdinde düzenlenen tutanaklarda sayfa adedinin birden fazla olması durumunda düzenlenen her yaprak üzerinde mutlak surette mükelleflerin imza ve kaşelerinin  yer alması gerektiği iddiası ile raporlar geri çevrilerek YMM’e geri  iade edilmekte idi.
Maliye Bakanlığı’nın söz konusu yazıları ile bu durum bir ölçüde çözüme kavuşturulmuş olup bundan böyle karşı inceleme tutanaklarının sayfalarının birden çok olması durumunda her sayfa ve her yaprağın ayrı ayrı imza ve kaşelenmesi mükellef tarafından gerekmemekte olup, sadece tutanağın son sayfasının mükellef tarafından imza ve varsa kaşelenmesi yeterli sayılacaktır.
Yine bilinmektedir ki, uygulamada vergi daireleri tarafından, YMM tasdik raporlarında veya eklerinde bir kısım esasa müessir olmayan şekli noksanlıklar nedeniyle mükelleflerin trilyonluk vergi iadeleri yapılmamakta  veya bu iadeler geciktirilebilmektedir.  Bu problemlerden bir tanesi olan rapor eki tutanaklarda yer alan mükellefin imzası ile ilgili tutanağın  her sayfasındaki mükellef imzasının gerekmeyeceği sadece son sayfada yer almasının yeterli olacağı benimsenmiş bulunmaktadır.
————————————–
(1)  24/5/2007 gün ve 046931 sayılı Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı yazıları.
 
Kaynak:Dr. Mustafa Alpaslan – www.MuhasebeTR.com