Ödeme emrinde yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir:
-Borcun asıl ve fer’ilerinin (cezası, faizi, zam-mı gibi) türü ve tutarı,
-Borcun nereye ödeneceği,
-Süresinde ödenmeyen borcun vergi dairesin-ce cebren tahsil edileceği,
-Süresinde ödenmeyen borç ile ilgili mal bildi-riminde bulunulması gerektiği,
-Borçlunun mal bildiriminde bulunmadığı tak-dirde üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunacağı,
-Gerçeğe aykırı mal bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı,
-Ödeme emrine karşı hangi mahkemede dava açılabileceği,
hususları düzenlenen ödeme emrinde yer alır.

Ödeme Emri Örneği:

Aşağıda ödeme emri örneği sunulmuştur: