Artık e-birlik de bir yıldan uzun süreli sözleşme yapılabilecek ve bir yıl süre ile yapılan Mali Müşavirlik Sözleşmeleri feshedilmediği takdirde kendiliğinden uzayacak.

2017 Mali Müşavirlik Sözleşmeleri e-birlik üzerinden en geç Şubat Ayının son gününe kadar yapılması gerekmekte iken Mayıs Ayı sonuna kadar uzatılmıştır..

Bilindiği üzere. 03/01/1990 tarihli ve 20391 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesinde defter tutmaksüreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde bulunmak, incelemetahlil ve denetim yapmak ve bunlarla ilgili rapor ve benzerlerini düzenlemek işleri için meslek mensuplarının sözleşme yapmalarının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Yönetmeliğin 25. maddesinde sözleşmelerde bulunması gereken asgari bilgiler sayılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 22/05/2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelikle değişik 20. maddesinde ise meslek mensuplarının, hizmet verdikleri müşterilerle düzenleyecekleri sözleşmelerin bilgilerini Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı oldukları odalara iletmek zorunda oldukları düzenlenmiştir.
13/12/2013 tarihli ve 28850 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı uyarınca meslek mensuplarının müşterileri ile yapacakları sözleşmeleri bu yazılım aracılığıyla Odalara bildirmeleri esası getirilmiş. Mecburi Meslek Kararının 10 uncu maddesinde Birlik Yönetim Kurulu’nun, bu kararın uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi amacıyla düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.
Söz konusu mecburi meslek kararının uygulanması ile ilgili “sözleşmelerin bir yıl süreli düzenlenmesine ilişkin zorunluluğun” uygulamada sorun yarattığı ve birçok meslek mensubu tarafından bu durumun yakınına konusu edildiği tespit edilmiştir. Birliğimize intikal eden sorunlar kapsamında gerekli incelemeler yapılmış, yazılımın bir yıldan uzun süreli sözleşme yapmaya ya da bir yıl süre ile yapılan sözleşmelerin feshedilmediği takdirde kendiliğinden uzamasına olanak verecek şekilde yeniden kodlanması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 2017 yılından itibaren meslek mensupları yazılım üzerinden bir yıldan uzun süreli sözleşme düzenleyebilecekleri gibi bir yıl süreli düzenleyecekleri sözleşmelerin feshedilmediği sürece kendiliğinden uzayacağına dair akit de yapabileceklerdir. Ancak, 2016 yılında e-Birlik üzerinden yapılan sözleşmeler bir yıl süreli düzenlendiğinden ve bu sözleşmelerin süresinin takvim yılının son günü itibaren kendiliğinden sona ereceği düzenlendiğinden, 2017 yılı ve sonrası için meslek mensuplarının mutlaka yazılım üzerinden en geç Şubat ayının son gününe kadar sözleşme düzenlemeleri gerekmektedir.

 

 

Öte yandan, mevzuatımız uyarınca asgari ücretin altında iş kabulü yasak olduğundan, bir yıldan uzun süreli sözleşmeler ile feshedilmediği sürece kendiliğinden uzayan sözleşmelerde ücretin her takvim yılı başında meslek mensubunca gözden geçirilmesi ve yeni dönem ücretinin, asgari ücretin altında kalmamak kaydıyla mükellefle birlikte kararlaştırılarak yazılım aracılığıyla Odalara bildirilmesi gerekmektedir. Keza, asgari ücret, yazılıma mükellef hakkındaki bilgiler girildikten sonra sistem tarafından otomatik olarak hesaplandığından, mükellefe ait asgari ücret tespit parametrelerinde meydana gelen değişikliklerin de meslek mensubu tarafından her yılbaşında sistem üzerinden revize edilmesi gerekmektedir.
 
Diğer taraftan, bir iş sahibi ile olan sözleşmesini fesheden melek mensuplarının, aynı iş sahibi ile sözleşme imzalamak isteyen meslek mensubuna sistem üzerinden onay vermesine yönelik işleyiş uygulamada kötüye kullanılmaya başlanmış, keyfi uygulamalar nedeniyle yeni bir meslek mensubu ile sözleşme imzalayamayan mükelleflerin mağduriyeti ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu nedenle, meslektaşların birbirleri ile olan ilişkilerinde dayanışmaya kendi aralarında önem vereceklerine olan inançla, yazılım üzerinden “onay” alma şeklindeki işleyişe son verilmiştir. Ancak bir iş sahibi ile sözleşme imzalamak isteyen meslek mensubu, daha önceki meslek mensubunun sözleşmeyi hangi gerekçe ile feshettiğini sistem üzerinden görebilmeye devam edecektir.
Bilgilerinizi ve durumun meslek mensuplarına bildirilerek uygulamaya konulması hususunda gereğini rica ederim.
Kaynak:TÜRMOB