Yüksek İdare Mahkemesi, danışma, inceleme mercidir.16 daireden oluşur.
1Daireler (16 Daire)
2-Danıştay Genel Kurulu
3- İdari İşler Kurulu
4- İdari Dava Daireleri Kurulu
5- Vergi Dava Daireleri Kurulu

3. Dava Dairesi

Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda merci tayinine ve vergi ile ilgili olup diğer vergi dava dairelerinin görevleri dışında kalan işlere ilişkin davaları çözümler.

4. Dava Dairesi

Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergilerine ilişkin davaları çözümler.

7. Dava Dairesi

Gümrük, gider, ithale ilişkin vergiler, MTV, ÖTV, Veraset ve İntikal Vergisi ve Damga Vergisine ilişkin davalar.

9. Dava Dairesi

Emlak Vergisine, köy, belediye ve il özel idare vergi, resim, harç ve harçlara ilişkin davaları çözümler.

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Vergi Mahkemesince verilen ısrar kararlarına ve vergi dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları temyizen inceler.

İçtihadları Birleştirme Kurulu

Dava dairelerinin veya idari, vergi dava daireleri kurullarının kedi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğünde yada birleştirilmiş içtihadların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde içtihadın birleştirilmesine veya değiştirilmesine karar verilir.