Tarh İşlemi Özellikleri

 
-Tarh İdari Bir İşlemdir
-Tarh Subjektif(öznel) Bir İşlemdir
-Tarh Kesin Ve Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlemdir
-Tarh Yükümlendirici Bir İşlemdir
-Tarh Belirleyici Bir İşlemdir

Tarh İşlemi Unsurları

 
Yetki , – Şekil , – Sebep ,– Konu ,– Amaç
 
Yetki: Tarh işleminin yetkili olmayan, bir vergi dairesince yapılması durumunda yetki unsuru yönünden  sakatlık söz konusudur. Yetki aşımı tarh yetkisinin konu, yer ve zaman bakımlarından aşılarak kullanılması  durumunda tarh işleminin yetki unsurundan oluşan hukuka aykırılık, işlemin iptalini gerektirmektedir.
Konu İtibarıyla Yetki: Kararların hangi idari makam ve merciler tarafında alınacağını ifade etmektedir.
Örnek: Emlak Vergisi Dairesi,Gelir Vergisi ile ilgili işlem yapması işlemi konu itibarıyla hukuka aykırı  kılar.
Yer İtibarıyla Yetki: Vergi idaresinin konu bakımından yetkisini kullanabileceği coğrafi alanı ifade eder.
Örnek: Kocaeli Vergi Dairesine bağlı mükellefin, Sakarya Vergi Dairesince vergilendirilmesi yer itibarıyla  yetkiye aykırıdır.
Zaman İtibarıyla Yetki: konu itibarıyla yetkinin kullanılabileceği süreyi ifade eder.
Örnek: İzinde olan bir vergi dairesi müdürü izinli olduğu süre zarfında da görevine ilişkin imzaları atması hukuka aykırıdır.
 
Şekil: Vergilendirme işlemi yazılı şekle bağlıdır.
 Asli Şekil Kuralı: Mükellefin adı, soyadı, verginin türü ve miktarı, dava açma sürelerinin yazılmamış  olması, belgelerin imzasız olması gibi eksiklikler belgeyi ve işlemi geçersiz kılar. Asli şekil kurallarına  aykırılık işlemin iptalini gerektirir.
Tali Şekil Kuralı: Evrakın silik olması, bir harfin yanlış yada eksik yazılması gibi eksiklikler işlemi  geçersiz kılmaz. Tali şekil kurallarına aykırılık işlemin iptalini gerektirmez.
 
Sebep: Vergilendirme işleminde sebep unsuru maddi olay ve hukuki   durumun kanun hükmüne uygun olmalıdır. Tarh işleminin sebep  unsuru hukuki ve maddi sebep olarak ikiye ayrılır.
Hukuki Sebep:  yürürlükteki  kanun  hükmüdür.
Maddi Sebep: vergiyi  doğuran olaydır.
Maddi olayın kanun hükmüne uygun olmasına tipiklik denir.
Örnek: kendisine hiçbir şekilde miras kalmayan bir mükellefe Veraset    ve
İntikal Vergisi tahakkuk ettirilmesi sebep itibarıyla hukuka aykırıdır

Konu: İdari işlemin konu unsurunu idari işlemin doğurduğu hukuki  sonuç oluşturmaktadır. Tarh işlemi bir işleme konu olan vergi türü, vergi  miktarı ve yükümlü bakımından kanuna uygun olmak zorundadır.
Sebep  ve konu bakımından illiyet bağı iyi kurulamadığı taktirde sonuç ilişkisi  işlem hukuka aykırı olmaktadır.
Örnek: Gelir elde eden bir kişiden tüketim vergisi alınması konu önünden  aykırılık oluşturur.
 
Amaç: Vergilendirme işleminde kamu yararı gözetilir. Kamu yararı  dışında özel bir yarar için vergi tarh edilmesi halinde, yetki saptırması  söz konusu olmaktadır.