Kanunun 370 inci maddesinde yapılan düzenleme ile vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla “İzaha Davet” müessesesi ihdas edilmiştir. İzaha davet, idarenin verginin ziyaa uğramış olabileceğini harici karinelerle tespit ettiği hallerde, haklarında vergi incelemesine veya takdir işlemlerine başlanılmamış mükelleflerden yetkili merciler tarafından izahat talep edilmesidir.
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi, 9/8/2016 tarihli ve 29796 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. Uygulamanın işleyişine ilişkin Uygulama 482 sıra nolu Vergi Usul Kanunu genel tebliği 25 Temmuz 2017 tarih ve 30134 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.
İZAHA DAVETİN AMACI NEDİR?
İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup, bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korumaktadır.
Getirilen bu düzenleme ile İdare ve mükellefler arasındaki uyuşmazlıkların azaltılması, İdarenin zamanını daha etkin ve verimli alanlara hasretmesi, olayların gerçek mahiyetinin tespit edilmesine mükelleflerce daha çok katkıda bulunulması ve bu sayede vergiye gönüllü uyumun artırılması amaçlanmaktadır.”
İZAHA DAVETİ KİM YAPACAK?
Maliye Bakanlığı izaha daveti yapacak mercii belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu yetkiye istinaden, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde “İzah Değerlendirme Komisyonu” (Komisyon) oluşturulmuştur. İzaha daveti bu komisyon yapacaktır. Gerek duyulması halinde birden fazla komisyonda kurulabilecektir.
ÖN TESPİT
Ön tespit, vergi kanunlarının verdiği yetki kapsamında vergi incelemesi yapmaya ve/veya mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi toplamaya yetkili kılınanlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen bilgi, bulgu veya verilerin İzah Değerlendirme Komisyonuna intikal ettirilmesi neticesinde, mezkûr komisyon tarafından verginin ziyaa uğramış olabileceği ve mükellefin izaha davet edilebileceği yönünde yapılan tespiti ifade eder.
 

ÖN TESPİT İÇİN 2 ŞARTA İHTİYAÇ BULUNMAKTADIR.
1-Vergi İncelemesine Başlanılmamış veya Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin Yapılmamış Olması
2-İhbarda Bulunulmamış Olması
SÜRE VE İŞLEYİŞ NASIL OLACAKTIR?
Kendisine resmi kanallar yolu ile ulaşan izaha davet için 15 gün içerisinde yetkili komisyona izahatta bulunmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayanlar, izahata davet düzenlemesinden yararlanamamaktadırlar.
Süresinde yapılan izah, komisyonca en geç 10 gün içinde değerlendirilerek sonuca bağlanacaktır.
Süresinde izahat yapmayan mükellefler, Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde yer alan indirimli ceza uygulamasından yararlanılamayacak ve mükellef vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk edilecektir.
KAPSAMI NEDİR?

 • Geçmiş yıl zararlarını yasaya aykırı olarak indirim konusu yapanlar
 • “Ortaklardan Alacaklar” hesabında bakiye bulunmakla birlikte aynı döneme ilişkin gelir tablosunda faiz geliri beyan etmediği anlaşılan mükellefler,
 • Sahte Veya Muhteviyatı itibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Durumunda, her bir belge itibarıyla 50 bin Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması kaydıyla mükellefler
 • İştirak kazançlarının bildirimi
 • Yıllık beyannameler ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin karşılaştırılması
 • Gayrimenkul alım ve satım bedelinin eksik beyan edenler
 • Gayrimenkullere ilişkin değer artışı kazançları
 • Gayrimenkul sermaye iratlarını beyan etmeyen veya eksik/hatalı beyan edenler.
 • Örtülü sermaye kullanan mükelleflerin hesapladığı faizler
 • Serbest meslek kazanç bilgisini eksik veya tarifenin altında bildirilmesi
 • Kurumlar vergisi kapsamında, uygulanan istisnalar
 • Ortaklık haklarını yada hisselerini elinden çıkarttığı halde beyanda bulunmayalar
 • Kâr dağıtımlarında tevkifat yapılıp yapmadığının tespiti
 • Kredi Kartı Satış Bilgileri ile Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamelerinin Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi
 • Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde fazla ve orantısız indirim yapanlar
 • Ba Bs formlarının analizi sonucu ortaya çıkan farklılıklar

 
Kaynak: Ferdi Karaboğaz-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-www.MuhasebeTR.com