Vergi/ceza ihbarnamesi ihbarname esasının söz konusu olduğu durumlarda düzenlenen bir bildirim belgesidir. Vergi Usul Kanununun 34 üncü maddesine göre ihbarname esası, ikmalen ve re’sen tarh edilen vergilerin “İhbarname” ile ilgililere tebliğidir. Dolayısıyla, ikmalen, re’sen tarh edilen vergiler ve bunlara ilişkin cezalar vergi/ceza ihbarnamesi ile mükellefe tebliğ edilmek zorundadır.
Nev’i ve doğuşu ayrı olan vergiler için ayrı ihbarname kullanılır.

VERGİ/CEZA İHBARNAMESİNDE HANGİ BİLGİLER BULUNUR?

İhbarnamede bulunması gerekli bilgiler Vergi Usul Kanunun 35 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ihbarnamede aşağıdaki bilgiler yer alır:

 1. İhbarnamenin sıra numarası;
 2. İhbarnamenin tanzim tarihi;
 3. Verginin nev’i;
 4. Mükellefin soyadı, adı (Tüzel kişilerde unvanı)
 5. Mükellefin açık adresi;
 6. Vergilendirme dönemi;
 7. Verginin matrahı;
 8. Verginin hesabı;
 9. Verginin miktarı;
 10. Kısa ve açık bir ifade ile ikmalen veya re’sen vergi tarhını icabettiren sebepler;
 11. (Değişik: 23/6/1982 – 2686/7 md.) Vergi mahkemesinde dava açma süresi;
 12. (Değişik: 23/6/1982 – 2686/7 md.) Vergi mahkemesinde dava açma şekli.

Takdir komisyonunun kararı üzerine tarh edilen vergilerde kararın ve re’sen takdiri gerektiren inceleme raporunun birer sureti ihbarnameye eklenir.

İHBARNAME ÜZERİNE MÜKELLEFİN KULLANABİLECEĞİ HAKLAR VE BAŞVURU YOLLARI NELERDİR?

1- Vergi Ziyaı, Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme İmkanından Yararlanma

İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı usul­süzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren ÜÇ AY için­de ödeyeceğini bildirirse;
·         Vergi ziyaı cezasında kesilen cezanın birinci defa da yansı; müteakiben kesilenlerde üçte biri;
·         Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri;
indirilir.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıdaki yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.
Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır. (213 sayılı V.U.K.Mad.376)

2- Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talep Etme

Mükellefler Vergi/Ceza İhbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde uzlaşma komisyonuna başvurarak vergi için uzlaşma talebinde bulunabilirler.
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması halinde mükellef­ler veya ceza muhatabı olanlar tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunamazlar. (213 sayılı V.U.K. EkMad. 11)

3- Vergi Mahkemesinde Dava Açılması

Kendisine vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilen kişi, yukarıdaki idari çözüm yollarına başvurmak yerine konuyu yargıya da taşıyabilir. Aşağıda dava açma süresi ve dava açmaya ilişkin özet bilgilere yer verilmiştir.
Dava açma süresi otuz (30) gün olup, bu süre tebliğ tarihini izleyen günden başlar.
Sürenin hesabında, tatil günleri sürelere dahildir. Ancak, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa süre, tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. Bu sürenin çalışmaya ara verme günlerinde (1 Ağustos-4 Eylül) bitmesi halinde ara verme süresinin sona erdiği günü izleyen 5 Eylül’den başlamak üzere 7 gün uzamış sayılır. (2577 sayılı I.Y.U.K.Mad.7, 8, 61 ve 2575 Sayılı D.K. Mad.86)
 

Vergi mahkemesinde dava, mahkeme başkanlığına hitaben yazılmış imzalı dilekçe ile açılır. Dava konusu kararın ve bel­gelerin asılları veya örnekleri bu dilekçelere eklenir. (Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.)
Bu dilekçelerde, tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller, davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, uyuşmazlık konusu vergi veya vergi cezasının nev’i, miktarı, davanın ilgili bulunduğu yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi, numarası ve mükellef vergi kimlik numarası gös­terilir.
Vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde, dava dilekçeleri asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk Kon­solosluklarına verilebilir. (2577 sayılı İ.Y.U.K.Mad. 3, 4)
 
Kaynak:SMMM Mevlüt Dilaver-www.vergidavalari.info