Birçoğumuz düzeltme beyannamesi verirken az çok tereddüt yaşıyoruzdur. Verilen düzeltme beyannamesi firmayı incelemeye sokar mı? Söz konusu düzeltme beyannamesi nedeniyle bizi vergi dairesinden çağırırlar mı? İşte bu ve benzeri soruların cevabını bu makalede vermek istiyoruz.

MALİYE BAKANLIĞI KONU İLE İLGİLİ SİRKÜ YAYINLAMIŞTIR

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bu konuda 12/09/2017 tarihli VUK-95/ 2017-8  sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlamıştır.  Söz konusu sirküde
“Başkaca bir sebep bulunmadığı müddetçe, sırf pişmanlıkla beyanname verdikleri gerekçesiyle mükellefler uygulamada vergi incelemesine ve takdire sevk edilmemekte, pişmanlıkla beyanname verilmesinin sevk nedeni olarak değerlendirilmesi ve mükelleflerin bu nedenle incelemeye ve takdire sevk edilmesi de mümkün bulunmamaktadır.”
Denilmektedir.
Kısacası konuyla ilgili sadece pişmanlıkla ilgili verilen beyannamelerden dolayı vergi incelemesi sevk edilmeyeceği anlamı çıkmaktadır.
Sirküde geçen son cümlenin mefhumu muhalifinden hareketle pişmanlıkla verilmeyen düzeltme beyannameleri için vergi incelemesi veya takdire sevk yapılabilir anlamını çıkarabilir miyiz?

MATRAH ARTIRICI DÜZELTME BEYANNAMESİ

Kanuni süresinden sonra verilen matrah artırıcı düzeltme beyannamesinde herhangi bir vergi ödemesi çıkmıyorsa özel onay seçilip sadece KSS, DZT kutucukları işaretlenir. Bu esnada herhangi bir ceza tahakkuk etmeyecek olup sadece damga vergisi hesaplanacaktır. Vergi çıkmadığı için herhangi bir inceleme veya takdire sevk söz konusu olmayacaktır.
Kanuni süresinden sonra verilen matrah artırıcı düzeltme beyannamesinde vergi ödemesi çıkıyorsa bu takdirde pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için özel onay dedikten sonra PIS, DZT kutucukları birlikte seçilir. Beyannameyi pişmanlıkla verdiğimizden dolayı herhangi bir vergi ziyaı ve usulsüzlük cezası kesilmeyecek olup sadece gecikme zammı alınacaktır. Hesaplanan vergiyi 15 gün içinde ödememiz gerekecektir. Bu takdirde yukarıdaki sirkü hükümleri gereğince de herhangi bir inceleme veya takdire sevk söz konusu olmayacaktır.

MATRAH AZALTICI DÜZELTME BEYANNAMESİ

Şirket tarafından kanuni süresinden sonra matrah azaltıcı bir düzeltme beyannamesi verilirse, özel onay seçilecek olup burada vergi çıkmadığından dolayı KSS, DZT kutucukları seçilecektir. Matrah azaltıcı, zarar artırıcı ya da indirimleri artırıcı düzeltme beyannamesi verilmesinde 238 nolu UK Genel Tebliği hükümlerince doğrudan incelemeye sevk edilecektir. Ancak 2002/8 no.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç genelgesi’‘ nde şöyle açıklama yapılmıştır.
”a) Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı ya da sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı mahiyetteki beyannameler, yapılan düzeltmenin mükellef tarafından haklı bir nedene veya bir hataya dayandığının belgelendirilmesi ya da mükellefçe verilen yazılı izahatın vergi dairesi müdürünce yeterli görülmesi halinde miktarına bakılmaksızın kabul edilecek ve bu düzeltme beyannameleri incelemeye sevk edilmeyecektir.
b) İade hakkı da doğuran düzeltici nitelikteki gelir, kurumlar ve katma değer vergisi beyannameleri için Bakanlığımızca belirlenen limitlere göre işlem yapılacaktır.”
 

SONUÇ

Görüldüğü üzere düzeltme beyannamesi verilirken söz konusu düzeltmenin niçin verildiğinin haklı bir nedenle açıklanması durumunda incelemeye sevk olmayacaktır. Matrah azaltıcı düzeltme beyannamesinde durum böyleyken matrah artırıcı düzeltme beyannamelerinde de incelemeye sevk olmayacak diye kesin bir durum söz konusu değildir. Zira, çok yüksek oranda matrah artırıcı bir düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda da mükelleflerin incelemeye sevk edilebileceklerini önemle hatırlatırım.
 
Kaynak: E. Öğretim Görevli Koray Ateş- www.MuhasebeTR.com