Bilindiği üzere vergi dairelerince yapılan işlemlerin hüküm ifade edebilmesi için verginin mükellefe tebliğ edilmesi gerekmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda bulunan tebliğ usulleri şunlardır; Memur vasıtası ile tebliğ, dairede veya komisyonda tebliğ, posta yoluyla tebliğ, ilan yolu ile tebliğ ve son olarak vergi kanunumuzda yerini alan elektronik ortamdan yapılan tebliğ usulleridir.
Maliye Bakanlığı tarafından ticari, zirai ve mesleki kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine E-Tebligat sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Birçok vergi mükellefinin başvurularını tamamlamamaları nedeniyle E-Tebligat başvuru süresi son olarak 01.04.2016 tarihine kadar uzatılmış ve bu tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Bakanlık tarafından getirilmiş olan E-Tebligat zorunluluğuna uymayan veya geç uyulduğu tespit edilen vergi mükelleflerine, bağlı bulundukları vergi dairelerince VUK’nun mükerrer 355. maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilerek ilgililerine gönderilmeye başlanmıştır.
Vergi mükellefleri kendilerine tebliğ edilen bu özel usulsüzlük cezaları için düzenlemiş oldukları dilekçelerinde sadece Kanunun 376 ncı maddesine göre indirim talep ettikleri ve ödedikleri gözlemlenmiştir.
Ancak 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan bu cezalar için 6736 sayılı Kanun kapsamında % 50 oranında ek indirimden faydalanarak ödeneceği unutulmamalıdır.
Örnek:  01.04.2016 tarihine ilişkin E-Tebligat başvurusu bildirim ödevini yerine getirmeyen X şirketine 1.370-TL özel usulsüzlük cezası kesilmiş,  kesilen vergi/ceza ihbarnamesi 01.11.2017 tarihinde X şirketine tebliğ edilmiştir. Şirket söz konusu vergi cezası için 30 günlük dava açma süresi içinde ilgili vergi dairesine müracaat ederek VUK’nun 376 ncı maddesinden ve 6736 sayılı Af Kanunundan  (Madde 4/1-8 Ek:4/A Dilekçe Kodu: 247) yararlanmak istediği dilekçesinde belirtmiştir.
Bu aşamadan sonra X şirketine tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamesi öncelikle 376 ncı madde hükmü gereği 1/3 oranında indirilerek 913,33-TL’ye ayrıca 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre % 50 oranda indirilerek 456,66- TL’ye indirilecektir. Ancak bu indirim söz konusu cezanın öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartına bağlıdır.

Sonuç: Ülkemizde hemen hemen her beş yılda bir kamu alacakları ile ilgili Af Kanunu çıkarılmaktadır. Bunlardan birisi de 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Af Kanunudur.  Kendilerine özel usulsüzlük cezaları düzenlenerek tebliğ edilen vergi mükelleflerinin bu kanunla düzenlenen indirim imkânlarından yararlanmak için bu cezaların 30.06.2016 tarih ve öncesi olup olmadığını kontrol etmeleri, dilekçelerini buna göre düzenlemeleri lehlerine olacaktır.
Kaynak:SMMM İlker Boz -www.muhasebetr.com