Veraset ve İntikal Vergisi; 1959 yılında kabul edilen, 1960 yılında uygulamaya konulan eski bir kanun olan 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunundan dayanak almaktadır.
Vergi mevzuatımızda servet üzerinden alınan dolaysız bir vergi türüdür.
Veraset ve İntikal Vergisi; ölüm halinde ölen kişinin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malların mirasçılara intikali yada hibe-bağışlama gibi ivazsız intikallerde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca; yarışma, çekiliş ve şans oyunları gibi organizasyonlardan elde edilen kazançlardan da ortaya çıkmaktadır.
Veraset ve İntikal Vergisinden istisnalara bakacak olursak, mezkur kanunun 4. Maddesinde istisnalar yer almıştır. Buna göre vergiden istisna tutulan haller;

  • Ölen kişinin ev eşyaları
  • Sadakalar
  • Emekli-Yardım Sandıkları tarafından Dul ve Yetimlere bağlanan aylıklar, emekli ikramiyeleri ve evlenme ikramiyeleri
  • Örf ve Adete göre verilmesi mutat bulunan hediyeler
  • Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerine 2017 yılı için 176.600 TL (Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hisselerinde 353.417 TL)
  • İvazsız intikallerde 2017 yılı için 4.068 TL’dir.
  • Çekiliş, yarışma ve şans oyunları gibi organizasyonlarda 2017 yılı için 4.068 TL’dir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta; Veraset yoluyla intikallerde istisna haddinin altında kalsa dahi beyanname verilmesi gerekmektedir. Veraset yoluyla intikal dışında kalan ivazsız intikallerde istisna haddinin altında kalanlar için beyanname verilmez.
 

BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ YER

Veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesine, İvazsız intikallerde ise tasarrufu yapan şahsın ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesine,
Miras bırakanın veya tasarruf sahibinin ikametgahı yabancı memlekette olması halinde Türkiye’de en son ikamet ettiği yerdeki vergi dairesine beyanname verilecektir.
Beyanname verilirken intikal eden malların çeşidine göre; Veraset İlamı, Vasiyetname, Borç ve Masraflara ilişkin Belgeler, Ticari Bilanço-Gelir Tablosu ve Gayrimenkuller için Tapu fotokopisi gibi belgeler eklenecektir.
 

BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI

Veraset Yoluyla İntikallerde
-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde,
-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler Türkiye’de ise ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler de o memlekette bulunuyorsa ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler de başka bir yabancı memlekette ise ölüm tarihinden itibaren sekiz ay içinde verilir.
-Gaiplik halinde ise gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden bir ay içinde verilir.
İvazsız İntikallerde
-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen bir ay içinde verilir.
-Şans oyunları, yarışma ve çekiliş gibi organizasyonların yapıldığı günü takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar verilir.
 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN HESAPLANMASI (01.01.2017 İTİBARİYLE)

 

Matrah Verginin oranı(%)
Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk  210.000 TL için 1 10
Sonra gelen  500.000 TL için 3 15
Sonra gelen  1.110.000 TL için 5 20
Sonra gelen  2.000.000 TL için 7 25
Matrahın  3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

 
Veraset ve İntikal Vergisi; tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte,
 
 

Yarışma, Çekiliş ve Şans Oyunlarında ise kazananlara ödenen ikramiyelerden kesilen vergiler, beyanname verme süresi içinde ödenir.
KAYNAKÇA:
-7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
– 27.12.2016 tarihli 29931 sayılı Resmi Gazete
22.11.2017
Kaynak: SMMM Mert Akkaplan- www.MuhasebeTR.com