SAYIN ÜYEMİZ
Oda Danışma Meclisimizin 08.11.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 2018 yılında kullanılacak ticari defterler, noter
masrafları, 2018 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer masraflar için mükelleflerinizden tahsil edilecek asgari defter tasdik ve
diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğindeki karar alınmıştır.
Danışma Meclisinin almış olduğu tavsiye kararına uyulmasını rica ederiz.
2018 YILI MÜKELLEF İÇİN DEFTER TASDİK VE SARF MALZEME KATILIM GİDERLERİ
1. İSLETME DEFTERİ – SERBEST MESLEKDEFTERİ (İSCİSİZ) : 380,00.-TL
İşletme Defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12
aylık evrak alım ve fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.
2018 Yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.
2. İSLETME DEFTERİ – SERBEST MESLEKDEFTERİ (İSCİLİ) : 480,00 TL
İşletme Defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan, kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer ’ masraflar.
12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli,
aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası,
çalışma belgesi, e- beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4
kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga
vergisi bedeli vs.
3. SERMAYE ŞİRKETLERİ ve BİLANÇO USULÜ DEFTER (İŞÇİSİZ) : 880,00.-TL
Yevmiye, defteri kebir, Envanter, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve
diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım
masrafları vs. 2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.
4. SERMAYE ŞİRKETLERİ ve BİLANÇO USULÜ DEFTER (İSCİLİ) : 1.050,00.-TL
Yevmiye, defteri kebir, Envanter, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve
diğer masraflar. 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık prim
hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası,
ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait
fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının
binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.
5. ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER : 1.840,00.-TL
Elektronik ortamda defter tutulmasına olanak sağlayan Elektronik Defter Genel Tebliğde defterlerini elektronik
ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen ve gereken şartlara – prosedürlere haiz olan
gerçek ve tüzel kişiler için, Envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve
müzakere defteri, noter tasdik ücreti, 2018 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.
12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs. 2018 yılı ücret
sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs. (6102 Sayılı TTK’na göre Haziran 2018
sonuna kadar yapılacak olan kapanış tasdiki)
Notlar:
1- 2018 yılında hizmet vereceğiniz müşterilerinizle yazılı ücret sözleşmesi yapmanız zorunlu olup, sözleşmeler Damga Vergisi
Kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisinetabidir.
2- Ticaret Sicil Tasdikname bedelleri tabloda gösterilen rakamlara dâhil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir. Değişiklik olmadığı
taktirde hazırda bulunan Ticaret Sicil Tasdiknameleri geçerliliğini koruyacaktır.
3- Sermaye Şirketlerinde, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ, GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ
TASDİKİ İÇİN İLAVE ÜCRET ALINIR.