Vergilendirme dönemi takvim yılı olan işletmelerin vergisel avantajlarını yıl kapanmadan kullanmaları gerekir. Yıl sonu yaklaşırken vergi avantajı olabilecek birkaç hususu hatırlatalım.

Demirbaş alımını şimdi yapın

Üzerinden amortisman ayırabileceğiniz demirbaş ve sabit kıymetleri yıl sonuna kadar almanızda fayda var. Demirbaş ve sabit kıymetler üzerinden yıllık amortisman (binek otomobiller hariç)  ayırmak suretiyle verginizi azaltabilirsiniz. Hatta 2017 yılında satın aldıklarınıza  hızlandırılmış amortisman yöntemini uygularsanız daha da avantajlı durum ortaya çıkacaktır.
Diğer taraftan demirbaş ve sabit kıymet alımlarına ilişkin kullanılan kredi faizlerinin ilk aktife alındığı yıl için gider yazılmayıp maliyet hesaplarına alınması gerekir. Ancak aktife alındığı yılın sonuna kadar alıma ilişkin kredi faiz ve kur farklarının maliyetine eklenme zorunluluğu takip eden yıldan itibaren ihtiyari hale geliyor. Yani bu yıl içerinde kredi ile alacağınız sabit kıymet veya demirbaş alımına ilişkin olarak ödeyeceğiniz faizlerin önümüzdeki yıldan itibaren tamamını doğrudan gider hesaplarına atarak verginizi daha az ödeyebilirsiniz.

Yeni binek otomobilin avantajı

Yeni binek otomobil alırken % 160 lara ulaşan özel tüketim vergisi ile % 18 oranında katma değer vergisi ödeniyor. Binek otomobiller için ödenen KDV oto kiralama ve işletme işi yapan firmalar dışında KDV beyanında indirim konusu yapılması mümkün değil. Ancak yeni otomobil için ödemiş olduğunuz KDV ve ÖTV yi 2017 yılı kazancından indirim konusu yapabilirsiniz. Eğer böyle bir düşünceniz varsa bu alımı 2017 yılı geçmeden yapmanızda fayda var. Hatta bu işlemi hiç para ödemeden vadeli olarak yapmanızda sonucu değiştirmiyor. Neredeyse lüks binek otomobillerde ödediğiniz tutarın üçte ikisi ÖTV ve KDV olduğunu düşünürseniz doğrudan gider yazacağınız miktarın önemi daha da artıyor.

Alacaklarınız için dava açın!!

Ticari ve zirai kazancın elde edilmesine yönelik alacakların dava ve icra safhasında bulunması halinde bu tutarlara ilişkin karşılık ayırarak giderleştirmeniz mümkün. Tahsil zamanı gelmesine rağmen halen tahsil edilememiş olan alacakların yıl sonuna kadar dava ve icra konusu edilmesi halinde bu tutarlar yıllık kazancınızdan indirim konusu yapılarak daha az vergi ödemeniz mümkün.

Reeskont

İşletmelerin vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklarından 31.12.2017  ile vadeleri arasındaki sürelere göre hesaplanacak iskonto tutarlarını giderleştirmeleri mümkün.
Örneğin 2017 yılı içerinde bir mal satışı dolayısıyla müşteriden almış olduğunuz Eylül 2018 vadeli bir alacak senedini senette faiz oranı yazması halinde bu faiz oranı ile yazmıyor ise Merkez Bankasının resmi iskonto oranında 31.12.2017 tarihi itibariyle oluşacak değer bulunur. İki değer arasındaki vade farkı olarak nitelendirilebilecek tutar giderleştirilmek suretiyle 2017 yıl kazancı olarak vergilenmez. Ancak alacak senetleri için reeskont uygulaması yapan işletmelerin bu işlemleri borç senetleri içinde yapması zorunlu. Borç senetleri üzerinden hesaplanacak reeskont tutarları dönem kazancını alacak senetlerinin tersine artırmakta yani gelir yazılmakta. Dolayısıyla bu yöntemin avantajlı olabilmesi için alacak senetleri üzerinden hesaplanacak tutarların borç senetlerine göre  daha yüksek olması gerekir.

Yenileme fonu

İşletmelerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini satılması halinde oluşacak kar o yılın kazancı olarak vergiye tabi tutulur. Bu tutar bazen enflasyondan dolayı çok yüksek tutarlarda kazancın çıkmasına neden olabilir.
Ancak satılan iktisadi kıymetin yenilenmesine ilişkin bir durum söz konusu ise bu kazancı o yıl vergiye tabi tutmayabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken satışı yapılan iktisadi kıymetin yenilenmesine ilişkin karar verilmesi ve bu hususun ispatlanması. Bu hususlar yerine getirildikten sonra iktisadi kıymetin satışından ortaya çıkan kazanç üç yıl süre ile vergilenmiyor. Üç yıl içerisinde iktisadi kıymetin yenilenmemesi halinde ise üçüncü yılın kazancı olarak vergiye tabi tutuluyor. Üç yıl içerinde iktisadi kıymetin yenilenmesi halinde yeni kıymet üzerinden hesaplanan amortisman tutarları bu tutardan mahsup ediliyor. Böylece her halükârda ödenmesi gereken vergi ertelenmiş oluyor.

Nakit sermaye artışı yapın

Şirketlerde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşıla­nan kısmı üzerinden Merkez Bankası ticari kredilere uygulanan ağır­lıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alı­narak, ilgili hesap döneminin sonuna ka­dar hesaplanan tutarın yüzde 50’si kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılabiliyor. Bu indirim hakkı nakit sermaye artışı yapıldığı yıl ve takip eden yıllarda da uygulanabiliyor.
 

Bağış ve Yardımlar

Gerek Vergi Kanunlarında yer alan Başbakanlık veya Bakanlar kurulunca başlatılan yardım kampanyaları, Kızılay, Yeşilay, gıda bankacılığı gibi kurumlara yapılan bağış ve yardımlar, gerekse yapılan bağış ve yardımların dönem kazancından indirimine ilgili Kanunlarında yer  verilen Kurumlara 31.12.2017 tarihine kadar yapılan bağış ve yardımları doğrudan 2017 yılı kazancından indirim konusu yapabilirsiniz.

KOBİ’lerle birleşin

İmalatçı olmaları koşuluyla birleşen KOBİ’lerin birleşme sonrası elde ettikle­ri kazançlarının yüzde 75’i üç yıl süre ile ku­rumlar vergisinden istisnadır.
İmalat faaliyetinde bu­lunan iki veya daha fazla KOBİ’nin birleşmesi sonrası, üretim faaliyetinden elde edilen kurum kazancının yüzde 75’i üç yıl boyunca kurumlar vergisinden istisna oluyor.
Burada ilk akla gelen vergi avantajlarına yer verdik. Daha detaylı incelendiği takdirde bir çok işletmenin faydalanabileceği istisna, muafiyet, vergi erteleme yöntemleri ile avantajların olduğu görülecek. Yasal sınırlar çerçevesinde mükelleflere sağlanan bu imkânlardan öncelikle faydalanmak gerekir.
Kaynak:YMM ismail Kökbulut-Alomaliye.com