Soru

GVK madde 95 hükmüne göre bazı ücretlerin gelir vergisi yıllık beyanname ile ödeniyor. Bu madde kapsamdaki işverenlerin muhtasar vergi mükellefiyeti bulunmuyor. Bu çerçevede; yıllık beyana tabi bu kapsamdaki ücretli aylık 3.000,00 TL net ücret alıyor. Aylık SGK matrahı ve yıllık GV matrahı nasıl hesaplanacaktır. Tutarlar ne olmalıdır?
Ayrıca bu ücretli ile işveren arasındaki iş sözleşmesi yıllık verilecek GV beyannamedeki gelir vergisi işveren tarafından ücretli adına ödenecektir hükmü yer almaktadır. Bu hüküm aylık SGK matrahını ve yıllık GV matrahını nasıl etkiler?

Cevap

 
GVK md.95 hükmü uyarınca bazı ücretler bordro üzerinden vergilendirilmemektedir. Bu ücretler için 95.madde de özel bir beyan yöntemi getirilmiştir.
Bu konu daha çok ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden direkt alan hizmet erbabı için söz konusudur.  Bunlarda muhtasar beyanname ile tevkifat söz konusu değildir.
Öte yandan, GVK md.16 yani ücret istisnası hükmünün dışındaki istisnadan yararlanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri de yine aynı şekilde tevkifata tabi olmayan ücretler başlığı altında her yıl mart ayı içerisinde (1-25 Mart) beyanname vererek ücretlerini beyan edeceklerdir.
Burada dikkat edilecek nokta yıllık gelir vergisi beyannamesinin iç kısmında yer alan ücretler tablosu kısmının doldurulması gerekmektedir. Burada gayri safi ücretten SGK kesintisi düşülerek kalan safi ücret matrah olarak beyan edilecektir.
Örneğin, İstanbul’da …… ülkesinin konsolosluğunda çalışan Türk uyruklu bayan (E) 2017 yılında 48.000 TL ücret geliri elde etmiştir.  Karşılıklılık anlaşmasının geçerli olmadığı varsayımı ile bayan (E)’nin elde ettiği ücret istisna kapsamında değildir. Buna göre bayan (E)’nin Mart ayında beyanname vermesi gerekmektedir.
Brüt ücretten SGK kesintisi düşülerek net ücret matrahı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. Konuyla ilgili Maliye Bakanlığının yayımladığı 147 ve 216 seri nolu GVK genel tebliğlerinde açıklamalar bulunmaktadır.
Kaynak:Dr. Mustafa Alpaslan-muhasebeweb.com