Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların, yetkili makamlar tarafından mükellefe veya diğer bazı kişilere bildirilmesine verginin tebliği denir. İdari işlemlerde işlemlerin muhatabı olan kişilerin bu işlemlerden haberdar olabilmeleri ve hukuken sorumlu tutulmaları bu idari işlemlerin yasada öngörülen şekilde ilgiliye tebliğ edilmesine bağlıdır. Şayet idari işlem usulüne uygun bir şekilde ilgilisine tebliğ edilmez ise, idari işlemin yargı yerleri tarafından iptali söz konusu olabilecektir.
Tebligat posta yoluyla, ilan şeklinde ya da memur vasıtasıyla olacağı gibi daire veya komisyonda da yapılabilir.
Vergilendirmeye ilişkin olarak mükellefin kişisel hakkı bakımından hüküm ifade eden birçok işlem usulüne uygun bir tebliğ ile bildirilmektedir. Tebliğin usulüne göre yapılması çok önemlidir. Tebliğ ile birlikte mükellefler kendisine bildirilen vergi borçlarını ödeyebilecekleri gibi süresi içinde yargı yoluna da başvurabilirler.

Vergiyi Doğuran Olay Nedir?  

Verginin Tarhı Nedir?

Verginin Tebliği Nedir?

Verginin Tahakkuku Nedir?

Verginin Tahsili Nedir?

Vergilendirme Süreci Nasıldır?