Danıştay 7. Dairesi
Tarih     : 27.03.2017
Esas No : 2016/1660
Karar No  : 2017/2184
VUK Md. 35
VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAME EKİNDE TEBLİĞ EDİLMEMESİ

Davaya konu işlemlerin dayanağı vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin davacı şirket hakkında tesis edilen işlemleri hükümsüz kılacak nitelikte esasa etkili şekil hatası olduğu hk.
İstemin Özeti: Davacı şirketin 2011 takvim yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporuyla satın aldığı baz yağ cinsi emtiayı üretimde kullanmayıp içeriği itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek suretiyle sattığı ve bu suretle özel tüketim vergisi kaybına sebebiyet verdiğinin belirlendiğinden bahisle, 2011 yılı Nisan ila Aralık dönemleri için re’sen salınan özel tüketim vergileri ile kesilen vergi ziyaı cezalarına ilişkin işlemleri; vergi inceleme raporunun dayanağı vergi tekniği raporu tebliğ edilmediğinden, davacı şirketin savunma hakkının engellendiği tartışmasız olup, davaya konu işlemlerin dayanağı vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin davacı şirket hakkında tesis edilen işlemleri hükümsüz kılacak nitelikte esasa etkili şekil hatası olduğu gerekçesiyle iptal eden Vergi Mahkemesi’nin kararının; vergi tekniği raporunun tebliğ edilmemiş olmasının tarhiyatın muhatabına duyurulması için düzenlenen ihbarnamenin hukuken geçersiz sayılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı, davacının savunma hakkının kısıtlandığından da bahsedilemeyeceği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
 

Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanmış bulunan mahkeme kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine; kararın onanmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen on beş (15) gün içinde Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, oyçokluğu ile karar verildi.