Vergi yargısında ödeme emrine karşı dava açmış olan mükelleflerden; yürürlüğe giren 7020 sayılı Vergi ve SGK Borç Yapılandırması Yasası’na göre davadan vazgeçerek borçlarını yapılandırmaları durumunda mahkemelerce ücret-i vekalet, mahkeme masrafı veya avukat vekalet ücreti, icra masrafları, fer’i masraflar alınmamaktadır. Uygulamada bu duruma gerek Vergi İdaresi ve gerekse davacı mükelleflerin önemle dikkat etmesi gerekir.
01.06.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7020 sayılı Yasa’nın md.3/17 hükmüne göre, davadan feragat etmeleri halinde karşılıklı olarak ücret-i vekalet (vekalet ücreti), mahkeme masrafı… gibi masraflar alınmamaktadır (Bkz. 7020 sayılı Yasa, 27.05.2017 gün ve 30078 sayılı RG’de yayımlanarak 01.06.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir).
Uygulamada Vergi Yargısı’nda, Danıştay’da, Bölge İdare Mahkemesi/İstinaf devam etmekte olan davaların 7020 sayılı Kanun’un 2.maddesine göre Yasa’dan faydalanarak vazgeçilmesi ve 2/A standart başvuru dilekçesinin düzenlenmesi halinde karşılıklı olarak gerek Vergi Dairesi gerekse davacı mükellefler açısından herhangi bir ücret-i vekalet veya mahkeme masrafı alınmayacaktır.
 

Sonuç olarak, birçok gereksiz masraflara neden olunmaması ve 7020 sayılı Yasa’dan faydalanmış mükelleflerden davadan vazgeçerek borçlarını yapılandırmaları halinde (yalnızca kesinleşmiş vergi borçları ile ilgili ödeme emrine karşı açılan davalar, ihtirazi kayıtla verilen beyannamelere karşı açılmış davalar dahil) bu konuda artık dava 7020 sayılı Kanun’un 2.maddesine göre son bulacağından dolayı, vekalet ücreti veya diğer mahkeme masrafları alınmayacaktır.
Kaynak:Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven -HURSES