Resmi Gazete Tarihi ve No Yasal Dayanak
05.12.2017 – 30261 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanun

İlgi Kanun ile; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun dava açma başta olmak üzere sürelerle ilgili bazı maddelerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1- İHTİYATİ HACZE İTİRAZ(MADDE 15):

Madde Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliği tarihinden itibaren (7061 sayılı kanunun 9 uncu maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 01.01.2018) 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler.

2- ÖDEME EMRİ (MADDE 55):

Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, (7061 sayılı kanunun 9 uncu maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 01.01.2018) 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur.

3-Teminatlı Alacaklarda Takip (Madde 56):

Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, borcun (7061 sayılı kanunun 9 uncu maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 01.01.2018) 15 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 7 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat bu kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek amme alacağı tahsil edilir.

4-Ödeme Emrine İtiraz (Madde 58):

Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren (7061 sayılı kanunun 9 uncu maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 01.01.2018) 15  gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın şekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.
Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır, aksi halde itiraz edilmemiş sayılır.
İtiraz komisyonu bu itirazları en geç 7 gün içinde karara bağlamak mecburiyetindedir.
İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı % 10 zamla tahsil edilir
İtiraz komisyonlarının bu konudaki kararları kesindir.
Borcun tamamına bu madde gereğince vakı itirazların tamamen veya kısmen reddi halinde, borçlu ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren (7061 sayılı kanunun 9 uncu maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 01.01.2018) 15 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir.
Borcun bir kısmına karşı bu madde gereğince vakı itirazlar mal bildiriminde bulunma müddetini uzatamaz.

5-Mal Bildiriminde Bulunmayanlar (Madde 60)

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, (7061 sayılı kanunun 9 uncu maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 01.01.2018) 15 günlük müddet içinde borcunu ödemediği ve mal bildiriminde de bulunmadığı takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyik olunur.
Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin tebliğini ve 15 günlük müddetin bitmesini müteakip tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hakimi tarafından verilir.
Bu kararlar Cumhuriyet Savcılığınca derhal infaz olunur.
İcra tetkik mercii hakimi tarafından verilen hapsen tazyik kararları her türlü harc ve resimden muaftır.
 
Kaynak: YMM Zekeriya Aslan www.MuhasebeTR.com