1- Mükellefin koda alınması :

Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere, sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında “ olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler bu kapsamda değerlendirilir ve özel esaslara tabi tutulur

2- Özel esaslara alınacağına dair mükellefe uyarı yazısı tebliğ edildiğinde:

Yapılması gereken en doğru şey, ihtirazi kayıtla beyan vererek, verdiği beyannameye itiraz etmektir.

3- Vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliğ edilmesi :

İnceleme veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi dairesi tarafından vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edilir.

4- Ödeme emrinin tebliğ edilmesi:

amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur.

5- Teminat mektubu istenmesi:

Amme alacağının garanti altına alınması için verilen banka teminat mektubudur.

6- Teminatlı alacakların paraya çevrilmesi ilişkin yazı:

Teminat paraya çevrilmeden önce tahsil dairesi tarafından yazı yazılması gereklidir.

7- Tescil talebinin kabul edilmemesi :

Tasfiye Halinde Sorumluluk, Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme Halleri

8- Haciz uygulanması:

E-haciz, Emekli Maaşına Haciz, Menkul ve Gayrimenkul Hacizleri

9- İhtiyati tahakkuk yapılması:

İhtiyati tahakkuk, ileride tahakkuk edecek olan amme alacağının daha önceden tahsil güvenliğini sağlamak için yapılan tahakkuk olarak tanımlanabilir.

10- İhtiyati haciz:

İhtiyati haciz, ileride tahakkuk edecek olan tahakkuk etmiş henüz vadesi geçmemiş bulunan ya da vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş olan amme alacağının tahsil güvenliğini sağlamak üzere yapılan haciz olarak tanımlanmaktadır.

11- İtirazın reddi hallerinde,

İTİRAZIN REDDEDİLMESİ HANGİ HALLERDE OLABİLİR?

• Üst makamlara itirazın reddedilmesi,
• Maliye bakanlığına şikayet yoluyla düzeltme isteminin reddedilmesi
• Vergi usul kanuna göre yapılan düzeltme talebinin reddi,
• Uzlaşma, pişmanlık, yanılma, mücbir sebep halleri, zarar indirimi, vergi iadesi ile ilgili uyuşmazlıklar,
• Emtianın tabi afetler sebebiyle zarara uğraması ile ilgili uyuşmazlıklar,
• Müteselsil sorumluluk kapsamına alınması ile ilgili uyuşmazlıklar,
• Kanuni temsilcilerin sorumluluğunu aşan bir işlemin uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklar,

12-Tahakkuk zamanaşımı halinde:

Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler tahakkuk zamanaşımına uğrar.(md.114)

13- Tahsil zamanaşımının gerçekleşmesi halinde:

6183 sayılı AATUHK’ nun 102. maddesine göre,
“Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.
Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.
Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.”
Kaynak:VERSAV