Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı  maddesinde ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler sayılmış ve maddenin  7 nci bendinde Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanların ticari kazancın  tespitinde indirim konusu yapılacağı belirtilmiştir.
Bilanço usulüne göre defter tutan  mükelleflerin ticari işletmelerine ilişkin olarak inşa edeceği işyerleri ile  ilgili yapılan masrafların ve ödenen tutarların tek düzen muhasebe sistemine  göre “258- Yapılmakta Olan Yatırımlar” hesabında izlenmesi ve harcamaların  yatırım bittikten sonra amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekmektedir.