Borçlarının tecil ve  taksitlendirilmesini talep eden borçluların, “Tecil ve Taksitlendirme Talep  Formu” ile bağlı bulundukları vergi dairesine, vergi dairesi  başkanlığına/defterdarlığa veya Başkanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.  Söz konusu form, Başkanlığımız internet sitesinden temin edilerek  kullanılabilecektir. Tecil ve taksitlendirme talebinin değerlendirilebilmesi  için formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
-Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar  vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, Karayolları Trafik  Kanununa göre verilen trafik para cezaları, Karayolu Taşıma Kanununa göre  verilen idari para cezaları, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve  Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para  cezalarından olan alacaklar ve bunların fer’ileri,
-Yüksek öğrenim kredi borcu, yüksek öğrenim  harç kredisi ve bu alacaklara ait gecikme zamları,
vergi dairelerince  taksitlendirilmekte olup, bu tür borçlarının tecilinin vergi dairesinden talep  edilmesi gerekmektedir.