Kendilerine  veraset yoluyla veya ivazsız surette intikal eden mallar dolayısıyla veraset ve  intikal vergisi beyannamesi düzenleyenler, beyannameyi ilgili vergi dairesine  verirken intikal eden malların çeşidine göre aşağıdaki belgeleri beyannameye  ekleyeceklerdir.
-Veraset  ilamı (mirasçılık belgesi)(*),
-Vasiyetname,  miras mukavelenamesi,
-Borç  ve masraflara ait belgeler,
-Ticari  bilanço ve gelir tablosu,
-Gayrimenkuller  için, tapunun  fotokopisi ve emlak vergisi değerini gösteren ilgili belediyeden alınmış bir  belge  -Ölüm ve Mirasçılık Bildirimi; Bu bildirim formu, veraset ve intikal vergisini tarha yetkili vergi dairelerinden  alınıp doldurulduktan sonra, ölenin son ikametgâhının bağlı olduğu muhtarlığa  tasdik ettirilmesi zorunludur. (Murisin Türkiye’deki son ikametgâhı bilinmiyor  ise söz konusu belge aranılmayacaktır.)
(*) Mirasçıları  ve miras paylarını gösteren ve veraset ve intikal vergisi beyannamesine  eklenmesi gereken mirasçılık belgesi, 01.10.2011 tarihine kadar yalnızca sulh  hukuk mahkemesinden alınırken, 6217 sayılı İdari Yargı Hizmetlerinin  Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  1512 sayılı Noterlik Kanununda yapılan değişiklik sonucunda, 01.10.2011  tarihinden itibaren mirasçılarca sulh hukuk mahkemesinin yanı sıra noterlerden  de alınabilmektedir.