İdari işlemin tebliğ tarihinin dilekçede gösterilmesinin nedeni, davanın süresinde açılıp açılmadığının dilekçe metninden anlaşılması amacına yöneliktir.
Bu tarih gösterilmediğinde ilk inceleme üzerine dilekçenin reddine karar verilir.
Dilekçe red kararı, davanın reddedilmesi anlamına gelmemektedir.
Otuz (30) gün içinde dilekçenin usulüne uygun olarak yenilenmesi gerekmektedir.