GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

İşlem türü Vatandaşın Hakları Hakkın Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii
 
 
 
 
 
 
 
 
İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlar İçin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Tebliği
 
Mücbir Sebep Hükümlerinden Yararlanma Hakkı
 
 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 13,15, 111
Belirli bir müracaat süresi öngörülmemiştir. Ancak, mücbir sebebin ispat veya tevsik edilebilmesi bakımından en kısa sürede
müracaat edilmelidir.
 
 
Bağlı olunan Vergi Dairesi Müdürlüğü
 
 
Verginin Terkin Edilmesi
 
 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 115
Vergi Usul Kanununda terkin için belirli bir başvuru süresi öngörülmemiştir.
Ancak afetin verdiği zararın ispatlanabilmesi açısından en kısa sürede müracaat
edilmelidir.
 
 
Bağlı olunan Vergi Dairesi Müdürlüğü
 
Düzeltme Talebi
213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 122 5 yıllık vergi tarh zamanaşımı süresi
içerisinde.
Bağlı olunan Vergi Dairesi Müdürlüğü
 
 
Uzlaşma Talebi
-213 sayılı Vergi Usul Kanunu Ek. Madde 1-12
-352, 356, 360, 372, 393 sıra
no.lu Genel Tebliğler
-Uzlaşma Yönetmeliği
-Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği
 
 
Vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde.
 
 
İhbarnameyi gönderen Vergi Dairesi
Cezalarda İndirim
Talebi
213 sayılı Vergi Usul Kanunu
Madde 376
İhbarnamenin tebliğinden
itibaren 30 gün içinde.
İhbarnameyi gönderen Vergi
Dairesi Müdürlüğü
 
 
İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlar İçin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Tebliği
 
 
Dava Açma
213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 377 Vergi/ceza ihbarnamesinin
tebliğinden itibaren 30 gün içinde.
 
Vergi Mahkemesi
 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu Ek. Madde 7
Uzlaşmanın vaki olmaması hâlinde, uzlaşma tutanağının
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde.
 
Vergi Mahkemesi
Şikâyet Yoluyla Maliye Bakanlığına Başvuru  
213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 124
Talep konusu verginin yılına göre 5 yıllık tarh
zamanaşımı süresi içerisinde.
Maliye Bakanlığı
(Gelir İdaresi Başkanlığı)
Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Mali Yükümler ve Bunların Zam ve Cezalarının Tahakkuk
İşlemleri
 
 
İdari Dava Açma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7-11
 
 
 
30 gün içinde.
 
 
 
Vergi Mahkemeleri
 
 
Özelge Verme
 
Yazılı olarak izahat isteme hakkı.
 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 413
Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi uygulamaları ile ilgili işlemlerinin
gerçekleşmesinden önce.
 
Vergi Dairesi Başkanlığı/ Defterdarlık
 
 
 
 
 
Vergi Kayıp ve Kaçağına İlişkin İhbarlar
 
 
İhbarda Bulunma
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında çıkarılan 18.08.2010 tarih ve 2010/1 Vergi İhbarları İç Genelgesi.
 
 
5 yıllık vergi tarh ve tahakkuk zamanaşımı süresi içerisinde.
-Bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüğü
-Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık
-Gelir İdaresi Başkanlığı
-Vergi İletişim Merkezi (VİMER-444 0 189)
 
 
İhbar İkramiyesi Talebi
1905 Sayılı Menkul Ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair
Kanun.
 
 
5 yıllık vergi tarh ve tahakkuk zamanaşımı süresi içerisinde.
Bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüğü
-Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık
-Gelir İdaresi Başkanlığı
-Vergi Denetim Kurulu
 
Vergisel Konularda Danışmanlık Verilmesi
 
 
Vergisel Konularda Danışma Hakkı
Avrupa Birliği’nin 22.11.2006 tarih ve TR0403.02/002 Sayılı Avrupa Topluluğu Dış Faaliyetler Tedarik Sözleşmesi-Gelir İdaresi
Başkanlığı Onayı.
 
Mükellefler, vergisel konularla ilgili olarak her zaman bilgi alabilmektedirler.
 
Vergi İletişim Merkezi
 
e-Fatura Uygulamasından Yararlanma Talebinin Reddi  
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Defterdarlıklar/ Vergi Dairesi Müdürlükleri/ Vergi Dairesi Başkanlıkları/Gelir İdaresi Başkanlığı/Maliye
Bakanlığı
Elektronik Defter Oluşturma
Talebinin Reddi
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7  
60 gün içinde
 
İdare Mahkemesi
Avrupa Birliği Mali Yardımları Kapsamında KDV İstisna Sertifikası’nın Düzenlenip Verilmesi
 
KDV İadesi
İlgili mevzuatta belirlenen evraklarla eksiksiz olarak başvurması durumunda 30 gün içinde sertifikanın alınması ve 10 gün
içinde KDV İade Talep Hakkı
 
08.05.2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği.
 
KDV İstisna Sertifikası başvurusu sözleşme süresi içerisinde,
 
İade talebi ise 5 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde.
 
 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Avrupa Birliği Müdürlüğü
 
Vergi Dairesi Başkanlıkları
 
İhtiyati Haciz
 
İhtiyati Hacze İtiraz
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Madde 15
Haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde, haczin tebliği tarihinden itibaren 7
gün içinde.
 
Vergi Mahkemesi
 
İhtiyati Tahakkuk
 
İhtiyati Tahakkuka
İtiraz Hakkı
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Madde 20
 
7 gün içinde.
 
Vergi Mahkemesi
 
Kamu Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi
 
Borcun Tecil ve Taksitlendirilmesi Talebi Hakkı
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Madde 48
 
Vade tarihinden önce, Vade tarihinde,
Vade tarihinden sonra.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı/ Vergi Dairesi Başkanlıkları/ Defterdarlıklar/
Vergi Dairesi Müdürlükleri
Vergi Borcuna İlişkin Ödeme Emrinin Tebliği  
Ödeme Emrine
İtiraz Hakkı
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Madde 58
 
Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde.
Vergi Mahkemesi (Alacağın türü ecrimisil ve
idari para cezası gibi olanlarda idare mahkemesi)
 
 
 
 
 
 
 
Haciz İşlemleri
Borçlu elindeki Haczedilen Mallara Karşı İstihkak
Davası Açma Hakkı
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Madde 66
Haciz zaptının tebliği tarihten itibaren 7 gün içinde. Haczi yapan vergi dairesinin bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi/Asliye Hukuk
Mahkemesi
 
İdari Dava Açma Hakkı
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7
Haczin tatbiki, gıyapta yapılan hacizlerde haczin
tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde.
 
Vergi Mahkemesi
Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haciz Bildirisine
İtiraz
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Madde 79
 
Haciz bildirisinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde.
 
 
Vergi Dairesi Müdürlüğü
 
Menfi Tespit Davası
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Madde 79
Haciz bildirisine itiraz süresinin geçirilmesi halinde
haciz bildirisinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde.
Sulh Hukuk Mahkemesi/Asliye Hukuk Mahkemesi
 
 
 
Gayrimenkul Satış İhalesinin Feshi
İhalenin Feshini Şikayet Yoluyla İsteme 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Madde 99
İhalenin ilgililere tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde.  
İcra Mahkemesi
 
İcra Mahkemesinin Kararına Temyiz Talebi
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Madde 99
 
İcra mahkemesinin verdiği kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde.
 
 
Yargıtay
 
 
 
 
 
 
Sakatlık İndiriminden Yararlanma Talebinin Reddi
Yapılan Red İşlemine Karşı İtiraz Hakkı
 
Yeniden Rapor Alma Hakkı
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Madde 31 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek
Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
 
 
Belirli bir süresi bulunmamaktadır.
 
Vergi Dairesi Müdürlüğü/ Vergi Dairesi Başkanlığı/ Defterdarlık/ Gelir İdaresi Başkanlığı
 
 
Çelişkili Raporlarda Yeni Rapor Alma Hakkı
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Madde 31 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek
Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
 
 
Belirli bir süresi bulunmamaktadır.
 
 
 
Hakem Hastane
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 30 gün içinde Vergi Mahkemesi
 
 
Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Sonucuna İtiraz
 
Sınav Sonucuna
İtiraz
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği Madde 21 İtirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içinde.  
Sınav Kurulu
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 İdarenin itiraza ilişkin yazılı cevabının tebliğinden itibaren 60 gün içinde. İdare Mahkemesi
 
 
Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Sonucuna İtiraz
Sınav Sonucuna
İtiraz
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği Madde 33 Duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 gün içinde.  
Sınav Kurulu
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 İdarenin itiraza ilişkin yazılı cevabının tebliğinden
itibaren 60 gün içinde.
İdare Mahkemesi
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Sınav Sonucuna İtiraz
Sınav Sonucuna
İtiraz
Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği Madde 15 Sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip 5 iş günü içinde.  
Sınav Kurulu
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 İdarenin itiraza ilişkin yazılı cevabının tebliğinden itibaren 60 gün içinde. İdare Mahkemesi
 
Gelir İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonucuna İtiraz
 
Sınav Sonucuna
İtiraz
Gelir İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği Madde 20
Sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip 5 iş günü içinde.  
Sınav Kurulu
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 İdarenin itiraza ilişkin yazılı
cevabının tebliğinden itibaren 60 gün içinde.
 
İdare Mahkemesi