MALİYE  BİRİMLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERE KARŞI VATANDAŞLARIN HAKLARI

İşlem türü Vatandaşın Hakları Hakkın Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii
  İhale Dokümanını Açıklama İstemi Hakkı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 29 İhale tarihinden 20 gün önce. İhaleyi yapan birim
      Sözleşmenin imzalanmasından önce  
      işlem veya eylemin farkına varıldığı  
  Şikayet Başvurusu   tarihi izleyen günden itibaren;  
  (Sözleşme İmzalanana Kadarki Süreçteki 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu Madde 55
– Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c)
bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün
İhaleyi yapan birim
  İşlemler Hakkında)   içerisinde  
İhale İşlemleri     – Diğer ihalelerde ise 10 gün içinde içerisinde  
  Şikâyet Başvurusu (İlan, Ön Yeterlik ve İhale Dokümanı
Hakkında)
 
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 55
Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre ihalelerde 5 gün, diğer ihalelerde 10 gündür
Ancak ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar
 
 
İhaleyi yapan birim
  İtirazen Şikayet Başvurusu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 56 İdarece alınan kararın bildirimini izleyen 10 gün içinde, sözleşme imzalanmadan önce  
Kamu İhale Kurumu
   
İdari Dava Açma Hakkı
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 57  
 
60 gün içinde
 
 
İdare Mahkemesi
 
İhale İşlemleri
  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7    
Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunması Nedeniyle Taahhüdünü Yerine Getiremeyeceği Gerekçesiyle Sözleşmeyi Feshetme Hakkı  
 
4735 sayılı Kanun
Madde 19
 
 
Sebebin mevcut olacağı her zaman
 
 
İhaleyi yapan birim
 
 
İlama
 
İcra Takibi Yapma Hakkı
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu Madde 32, 39 İlama bağlı para alacaklarının zamanaşımına uğrayacağı 10 yıl içinde  
İcra Daireleri
Bağlı Borç
Ödemesi
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
İşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
 
 
Maaş ve Özlük Hakları Ödemesi
Müracaat ve Şikâyet Hakkı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 21 Her zaman İşlemi yapan birim
Sulh Yolu 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 12 60 gün içinde İşlemi yapan birim
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
İşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
Maaş ve Özlük Hakları Ödemesi Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde İşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
Atama ve İntibak Yapılması
Müracaat ve Şikâyet Hakkı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 21 Her zaman İşlemi yapan birim
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
İşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde İşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
Sözleşmeli Personel Alım Sınavı
İtiraz Hakkı Sınav Duyurusu Duyuruda belirtilen süre içinde Sınavı yapan birim
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Sınavı yapan birim/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Sınavı yapan birim/Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
  Müracaat ve Şikâyet Hakkı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 21 Her zaman İşlemi yapan birim
 
Lojman Talep ve Tahsisi
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
İşlemi yapan birim/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara 2577 sayılı İdari Yargılama İdari dava açma süresi olan 60 İşlemi yapan birim /
  Başvurma Hakkı Usulü Kanunu Madde 11 gün içinde Maliye Bakanlığı
  İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi