MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ

İşlem türü Vatandaşın Hakları Hakkın Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii
 
 
 
 
Trampa İşleminde Bedel Tespiti
 
Bedele İtiraz
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
 
 
 
Kamulaştırılan Taşınmazın Amacında Kullanılmaması
 
 
Geri Alma Hakkı
 
2942 sayılı Kamulaştırma
Kanunu Madde 30
Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesinden sonraki geri alma hakkının doğduğu 5.yılın bitiminden itibaren
1 yıl içinde
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
 
Geri Alma Talebiyle İdari Dava Açma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7
Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesinden sonraki geri alma hakkının doğduğu 5.yılın bitiminden itibaren
1 yıl içinde idareye müracaattan itibaren 60 gün içinde
 
 
İdare Mahkemesi
 
 
İhale İlanı (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği)
İlanın Uygun Olmamasına İtiraz 3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/
Defterdarlık/ Valilik
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
İhale Usulü (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği)
 
İhale Usulüne İtiraz
3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/
Defterdarlık/ Valilik
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
İhalenin Onaylanmaması (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği)
 
İhale Reddine İtiraz
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/ Milli
Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
 
İhaleye Fesat Karıştırılması
İhalenin İptalini İsteme Hakkı 3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/Milli Emlak
Genel Müdürlüğü
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
Suç Duyurusunda Bulunma Hakkı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 66 15 yıl içinde Cumhuriyet Başsavcılıkları
 
 
İhalede Sahte Belge Kullanılması
İhalenin İptalini İsteme Hakkı 3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/
Defterdarlık/ Valilik
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
İhaleden Yasaklama
 
İhaleden Yasaklamaya İtiraz
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü/Maliye
Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
 
 
Yer Teslimi Yapılmaması
 
 
Taahhüdünden Vazgeçme Hakkı
 
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
Onaydan itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılmaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün müddetli bir noter ihtarnamesi ile taahhüdünden vazgeçebilir.
 
Her zaman
 
 
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/
Defterdarlık/ Valilik
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
Teslim Edilen Taşınmazın Şartname ve Sözleşmede Belirtilen Özellikleri Taşımaması
Taşınmazın Şartname ve Sözleşmede Belirtilen Şekilde Teslimini İsteme
Hakkı
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
 
Her zaman
 
 
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/
Defterdarlık/ Valilik
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
Ecrimisil
İşlemleri
 
Düzeltme Talep Etme Hakkı
-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Madde 85,86
-336 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Madde 7
 
İhbarname tebliğinden itibaren 30 gün
 
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/
Defterdarlık/ Valilik
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
Ecrimisilde İdari Hata Belirlenmesi Hali
İtiraz Hakkı 336 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Madde 6 Her zaman Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Malmüdürlüğü/
Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
Tahliye ve Yıkım
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/
Defterdarlık/ Valilik
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
 
Kiralama İşlemlerinde Bedel Tespiti
 
Bedele İtiraz
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
Kira Sözleşmesinde Değişiklik Talebinin Reddi
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/ Milli
Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
Kira Sözleşmesi Devir Talebinin Reddi
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/
Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
 
 
 
Kira Sözleşmenin Feshedilmesi
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/
Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
Adli Yargıda Dava Açma Hakkı
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 4/1-a
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 146,147
 
 
5/10 yıl içinde
 
 
Sulh hukuk mahkemeleri
 
 
 
 
 
Kira Sözleşmenin Mücbir Sebeplerle Feshedilmesi Talebinin Reddi
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/
Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7  
60 gün içinde
 
İdare Mahkemesi
 
Adli Yargıda Dava Açma Hakkı
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 4/1-a
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 146,147
 
 
5/10 yıl
 
 
Sulh hukuk mahkemeleri
 
Tarım Arazilerinin Topraksız veya Yeterli Toprağı Olmayan Çiftçilere Kiraya Verilmesi
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/ Milli
Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
MEB’e Tahsisli Hazine Taşınmazları Üzerinde Bulunan Okul ve Kurumlardaki Kiralama İşlemleri
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
 
Ağaçlandırma
İşlemleri
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/ Milli
Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
Balıkçı Barınaklarının Kiralanması
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/
Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
 
Ahşap İskele Kiralanması
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/
Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
İrtifak Hakkı/Kullanma İzni İşlemlerinde Ön İzin Bedelinin Tespiti
 
Bedele itiraz
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
Ön İzin Süresini Uzatma Talebinin Reddi
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/ Milli
Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
Ön İzin Süresi Sonunda İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi/Kullan ma İzni Verilmesi Talebinin Reddi
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/
Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
 
İrtifak Hakkı/Kullanma İzni Bedeli veya Hasılat Paylarının Tespiti
 
Bedele itiraz
3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/
Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
Hasılat Payları İçin Adli Dava Açma Hakkı
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 2
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 146,147
 
 
5/10 yıl içinde
 
Asliye Hukuk Mahkemesi
 
 
 
İrtifak/Kullanma İzni Süresinin Dondurulması Talebinin Reddi
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/
Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
İrtifak/Kullanma İzni Sözleşmesinin Devri Talebinin Reddi
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
İrtifak Hakkı Lehtarı
/Kullanma İzni Sahibi Şirketin Hisselerinin Devri İzin Talebinin Reddi
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
 
 
 
 
İrtifak/Kullanma İzninin İptali
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
Adli dava açma hakkı
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 2
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 146,147
 
 
5/10 yıl içinde
 
Asliye Hukuk Mahkemeleri
 
 
Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisinde Komisyonca Yatırımcının Talebinin Reddi
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Komisyon Kararı
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisinde Ön izin/Kullanma izni/İrtifak Hakkı Tesis Talebinin Reddi İşlemleri
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisinde Ön izin/Kullanma izni/İrtifak Hakkı Tesisinin İptali
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisinde Kullanma İzni/İrtifak Hakkı Tesisinin Devri Talebinin Reddi
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/
Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
Adli dava açma hakkı
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 2
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 146,147
 
 
5/10 yıl içinde
 
Asliye Hukuk Mahkemeleri
 
 
 
Kamu Konutu Tahsisinde Puanlama Yapılması
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Malmüdürlüğü/ efterdarlık/
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
 
Satış Bedelinin Tespiti
 
Bedele İtiraz
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
 
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
19/07/2003
Tarihinden Sonra Yapıldığı Gerekçesi İle Muhdesatların Hazineye İntikali
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Madde 3
 
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Malmüdürlüğü/
Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
Doğrudan Satış Talebinin Reddi
 
İtiraz Hakkı
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  
Her zaman
Malmüdürlüğü/ Defterdarlık/
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Malmüdürlüğü/ Kaymakamlık/ Defterdarlık/ Valilik
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi