PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ

İşlem türü Vatandaşın Hakları Hakkın Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii
 
 
Maliye Uzman Yardımcılığı, Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Sınav
 
Dilekçe Hakkı
3071 sayılı Dilekçe
Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3
 
Her zaman
Personel Genel Müdürlüğü/
Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Personel Genel Müdürlüğü/Maliye
Bakanlığı/
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 
 
 
 
 
 
 
Disiplin Cezası
 
Savunma hakkı
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Madde 130
 
En az 7 gün içinde
Soruşturmayı yapan disiplin amiri, yetkili disiplin kurulu
Cezanın belli süre geçince özlük dosyasından silinmesini isteme  
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Madde 133
Uyarma ve kınama cezasında 5 yıl, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması
cezasında 10 yıl sonra
 
 
Atamaya yetkili amir
 
 
Disiplin cezasına itiraz hakkı
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Madde 135
 
 
Tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde
Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kurulu, kademe ilerlemesinin durdurulması
cezasına karşı yüksek disiplin kurulu
İdari Dava Açma
Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 7
60 gün içinde İdare mahkemesi
Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü Unvanına İlişkin
Bakanlıkça Yapılan Sınavı
 
Sınav sonuçlarına itiraz hakkı
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama
Yönetmeliği Madde 13
Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 7 gün içinde  
Sınavı düzenleyen birim
Üst Makamlara
Başvurma Hakkı
2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu Madde 11
İdari dava açma süresi olan
60 gün içinde
Sınavı düzenleyen
birim/Maliye Bakanlığı
 
İdari Dava Açma Hakkı
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7
 
60 gün içinde
 
İdare Mahkemesi
Muhakemat Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Personel Müdürü, Şube
Müdürü ve bunların
 
Sınav sonuçlarına itiraz hakkı
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği Madde 27  
Listelerin duyurulduğu tarihi takip eden en geç 5 iş günü içinde
 
Sınavı düzenleyen birim ve Personel Genel Müdürlüğü
 
Üst Makamlara Başvurma Hakkı
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11
 
İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde
 
Sınavı düzenleyen birim ve Personel Genel Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı

 

yardımcıları, Şef,
Uzman, Eğitim
Uzmanı, Raportör,
Sivil Savunma
Uzmanı,
Çözümleyici,
Memur, Bilgisayar
İşletmeni, VHKİ,
Veznedar, Tahsildar, Ambar
Memuru, Santral
İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7  
60 gün içinde
 
İdare Mahkemesi
Memuru, Sekreter,
Koruma ve
Güvenlik Görevlisi,
Şoför unvanına
ilişkin yaptırılan
Görevde Yükselme
Sınavı