Defter-Beyan Sistemine yönelik olarak Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 486 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı’nın son şekli Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) web sayfasında yayınlandı.
486 No.lu Tebliğin “serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerle ile basit usule göre defter tutan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, söz konusu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi bildirim ve dilekçelerinin elektronik ortamda yenilenebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi” amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi’nin esasları düzenlenmiştir.
Tebliğ’de düzenlenen Defter-Beyan Sistemi ile aşağıda belirtilen konuların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır:
1- Vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınması,
2- Kayıtlardan hareketle defter ve beyannamelerin elektronik olarak oluşturulması ve muhafaza edilmesi
3- Elektronik ortam sayesinde vergi yükümlülüklerinin karşılaştıkları bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması,
4- Kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi,
5- Vergiye uyum seviyelerinin artırılması.
Son şekli açıklanan Tebliğ Taslağı’na göre Defter-Beyan Sistemini kullanma zorunluluğu getirilen vergi yükümlülerinin Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son günü dahil olmak üzere ayın sonuna kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yükümlülüğü nedeniyle bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvuruda kimlerin yapacağı defter türüne göre şöyle düzenlenmiştir:
a- Basit Usul Defter Tutmak zorunda olanlar için;
-Kendileri
-Tebliğ ekindeki Ek:1’de yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesini” aralarında imzaladıkları Meslek Odaları ile O Meslek Odalarının Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri adına Meslek Odaları, veya
-“Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları ruhsatlı meslek mensupları.
b- İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı elde eden mükellefler için:
– Kendileri veya
 

– “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri ruhsatlı muhasebe meslek mensupları.
Kaynak:Deniz Türker-HURSES