Danıştay 7. Dairesi
Tarih     : 30.05.2017
Esas No : 2016/2593
Karar No  : 2017/4767
ÖTVK Md. 8
ÖTV KANUNU’NUN 8/1. MADDESİ KAPSAMINDA TEMİNAT UYGULAMASI

Davacı adına tecil edilen özel tüketim vergilerinin, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanıldığına ilişkin yeminli mali müşavir üretim tasdik raporunun ilgili idareye sunulmasından sonra, artık bu aşamada İdarece inceleme yetkisinin kullanılarak tecil edilen vergilerin terkin edilip edilmeyeceğinin ortaya konulması ve söz konusu incelemenin neticesine göre işlem yapılması gerekirken, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda geçmişe dönük olarak teminat istenilmesi ve teminatların verilmediğinden bahisle tecili gerçekleştirilen özel tüketim vergilerinin ödeme emriyle tahsili yoluna gidilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.
İstemin Özeti: Davacı hakkında, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin 1. fıkrası uyarınca verilmesi gereken teminatların verilmediğinden bahisle, 2011 yılının Ağustos ve Eylül dönemlerine ilişkin olarak tecil edilen özel tüketim ve beyannamelere ilişkin damga vergilerinin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerini; olayda, davacı adına tecil edilen özel tüketim vergilerinin, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanıldığına ilişkin yeminli mali müşavir üretim tasdik raporunun ilgili idareye sunulmasından sonra, artık bu aşamada İdarece inceleme yetkisinin kullanılarak tecil edilen vergilerin terkin edilip edilmeyeceğinin ortaya konulması ve söz konusu incelemenin neticesine göre işlem yapılması gerekirken,

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda geçmişe dönük olarak teminat istenilmesi ve teminatların verilmediğinden bahisle tecili gerçekleştirilen özel tüketim vergilerinin ödeme emriyle tahsili yoluna gidilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden Vergi Mahkemesi’nin kararının; davacı adına düzenlenen ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Karar: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine, kararın tebliğ tarihini izleyen on beş (15) gün içinde Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verildi.