Fabrika binaları şehir içinde kalan ve bu binaların sanayi imarı, Belediye Meclislerince re’sen konut ve ticari imara dönüştürülen ve bu fabrika binası arsalarını satmak isteyen firmalarca son günlerde yoğun olarak sorulan bazı sorular da;
“1- Fabrika binası arsasının ifraza tabi tutulmak suretiyle oluşan parsellerin ihaleler sonucunda veya pazarlık yöntemi ile ayrı ayrı kişilere satılması halinde satıştan elde edilen kazancın tamamı Kurumlar Vergisine tabi mi?
2- Bu parsellerin satışı KDV’ye tabi mi?”
Şeklindedir. Sözü edilen sorulara ilişkin açıklamalar yukarıda anılan Özelgede yapılmış, özetle şöyledir:
1-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5-1/e Maddesi ile 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin, 5.6.2.2.1. Taşınmazlar” başlıklı bölümü uyarınca taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilir.
Buna göre, fabrika binalarına ait arazinin bulunduğu bölgenin sanayi imarının, firmanın talebi olmaksızın, re’sen Belediye Meclisi tarafından konut ve ticari imara dönüştürülerek ifraza tabi tutulmuş olması halinde, fabrika binasının üzerinde kurulu olduğu taşınmazın ifraz işlemine tabi tutulması sonucu ortaya çıkan yeni parsellerin satışı, taşınmaz ticaretiyle uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulunan değerlerin satışı kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, taşınmaz ticaretiyle uğraşıldığını gösterecek başka faaliyetlerin olmaması ve diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla bu satıştan kaynaklanan kazanç, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesi uyarınca %75 oranında Kurumlar Vergisinden istisnadır.

2-3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-r maddesi uyarınca kurumların aktifinde en az 2 tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV den istisnadır.
Bu çerçevede, satışa konu fabrika biansına ait arazinin bulunduğu bölgenin sanayi imarının Şirketinizin talebi olmaksızın re’sen belediye meclisi tarafından konut ve ticari imara dönüştürülerek ifraza tabi tutulmuş olması halinde, taşınmazın ifraz işlemine tabi tutulması sonucu ortaya çıkan yeni parsellerin satışı işlemi, taşınmaz ticareti kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, satış işleminin diğer şartları taşıması kaydıyla Kanunun 17/4-r maddesi uyarınca KDV istisnasından yararlanmasında bir sakınca bulunmamaktadır.
 

Özelge Tarihi ve Numarası Özelgeyi Veren Vergi Dairesi Başkanlığı
05.10.2017 – 335325 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

 
Kaynak: YMM Zekeriya Aslan-www.MuhasebeTR.com