29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30285 (Mükerrer)
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Vergileme ölçü ve hadleri
MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;
İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,
Dördüncü fıkrasında, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne
yer verilmiştir.
(2) 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
(3) Buna göre, 1/1/2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümü ve 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler yeniden belirlenmiştir.
(4) 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 1/1/2018tarihinden geçerli olmak üzere 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belirlenmiş olan tarife uygulanır.
Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri
MADDE 4 – (1)
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü
Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi; kişiler ister özel ister ticari amaçlı araç alsın, aracı mutlaka trafik siciline kayıt ettirmek zorundadır, aracını trafik siciline kaydını yaptıran bir kişinin, kanun hükümlerince belirlenen oranlar dahilinde ödemekle yükümlü olduğu vergi türüne denir.

Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama

01/01/2018’den Önce Alınan Otomobiller İçin:

Motor Silindir Hacmi  (cm³) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı 743 TL 518 TL 290 TL 220 TL 78 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 1.294 TL 970 TL 563 TL 398 TL 153 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 2.284 TL 1.785 TL 1051 TL 641 TL 249 TL
 1801 – 2000 cm³’e kadar 3.598 TL 2.771 TL 1.629 TL 970 TL 383 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 5.396 TL 3.918 TL 2.448 TL 1.463 TL 579 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 7.524 TL 6.545 TL 4.089 TL 2.200 TL 808 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 11.458 TL 10.309 TL 6.210 TL 3.100 TL 1.138 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 18.014 TL 15.555 TL 9.161 TL 4.089 TL 1.629 TL
4001 cm³ ve yukarısı 29.483 TL 22.109 TL 13.094 TL 5.885 TL 2.284 TL

31/12/2017’den Sonra Alınan Otomobiller İçin:

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıt Değeri (Ham bedeli) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı 40 bin TL’ye kadar 743 TL 518 TL 290 TL 220 TL 78 TL
1300 cm³ ve aşağısı 40 bin TL ile 70 bin TL arası 817 TL 570 TL 319 TL 242 TL 86 TL
1300 cm³ ve aşağısı 70 bin TL üzeri 892 TL 622 TL 348 TL 264 TL 94 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 40 bin TL’ye kadar 1.294 TL 970 TL 563 TL 398 TL 153 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 40 bin TL ile 70 bin TL arası 1.423 TL 1.067 TL 619 TL 437 TL 168 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar 70 bin TL üzeri 1.553 TL 1.164 TL 675 TL 477 TL 183 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 100 bin TL’ye kadar 2.512 TL 1.964 TL 1.156 TL 705 TL 274 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar 100 bin TL üzeri 2.741 TL 2.142 TL 1.262 TL 770 TL 299 TL
 1801 – 2000 cm³’e kadar 100 bin TL’ye kadar 3.957 TL 3.048 TL 1.792 TL 1.067 TL 421 TL
 1801 – 2000 cm³’e kadar 100 bin TL üzeri 4.317 TL 3.326 TL 1.955 TL 1.164 TL 459 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 125 bin TL’ye kadar 5.936 TL 4.309 TL 2.692 TL 1.609 TL 637 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar 125 bin TL üzeri 6.476 TL 4.701 TL 2.937 TL 1.755 TL 695 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 250 bin TL’ye kadar 8.276 TL 7.200 TL 4.498 TL 2.420 TL 888 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar 250 bin TL üzeri 9.029 TL 7.854 TL 4.907 TL 2.640 TL 969 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 250 bin TL’ye kadar 12.603 TL 11.340 TL 6.831 TL 3.410 TL 1.251 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar 250 bin TL üzeri 13.749 TL 12.371 TL 7.452 TL 3.720 TL 1.365 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 400 bin TL’ye kadar 19.815 TL 17.111 TL 10.077 TL 4.498 TL 1.792 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar 400 bin TL üzeri 21.617 TL 18.666 TL 10.994 TL 4.907 TL 1.955 TL
4001 cm³ ve yukarısı 475 bin TL’ye kadar 32.431 TL 24.320 TL 14.403 TL 6.474 TL 2.512 TL
4001 cm³ ve yukarısı 475 bin TL üzeri 35.379TL 26.531 TL 15.713 TL 7.062 TL 2.741 TL

* Araç ham bedeli OTV ve KDV yansıtılmayan “vergisiz araç” bedelidir.

Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama

Motor Silindir Hacmi  (cm³) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
100 –   250 cm³’e kadar 140 TL 105 TL 78 TL 49 TL 19 TL
251 –   650 cm³’e kadar 288 TL 219 TL 140 TL 78 TL 49 TL
651 –  1200 cm³’e kadar 739 TL 441 TL 219 TL 140 TL 78 TL
1201 cm³ ve yukarısı 1.791 TL 1.185 TL 739 TL 587 TL 288 TL

Diğer Araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama

Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Motor Silindir Hacmi (cm³) 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
3 – Minibüs 888 TL 587 TL 288 TL
4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
 1900 cm³ ve aşağısı 1.185 TL 739 TL 441 TL
 1901 cm³ ve yukarısı 1.781 TL 1.185 TL  739 TL
5 – Otobüs (Oturma Yeri)
 25 kişiye kadar 2.241 TL 1.339 TL 587 TL
 26 – 35  kişiye kadar 2.688 TL 2.241 TL 888 TL
 36 – 45  kişiye kadar 2.919 TL 2.538 TL 1.185 TL
 46 kişi ve yukarısı 3.587 TL 2.991 TL 1.791 TL
6 – Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar 798 TL 530 TL 261 TL
1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.612 TL 935 TL 530 TL
3.501 –   5.000  kg’a kadar 2.421 TL 2.015 TL 798 TL
5.001 – 10.000  kg’a kadar 2.688 TL 2.284 TL 1071 TL
10.001 – 20.000  kg’a kadar 3.229 TL 2.688 TL 1.612 TL
20.001 kg ve yukarısı 4.040 TL 3.229 TL 1.877 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez ödenir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi nereye ödenir?

 • Aracın bağlı bulunduğu il ya da ilçedeki vergi dairelerine,
 • Anlaşmalı bankalara,
 • İnternet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödenebildiği bankalar hangileridir?

 1. AKBAN
 2. GARANTİ BANKASI
 3. HALKBANK
 4. İŞ BANKASI
 5. YAPI KREDİ
 6. HSBC
 7. FİNANSBANK
 8. TEB
 9. VAKIFBANK
 10. ZİRAAT BANKASI
 11. DENİZBANK
 12. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
 13. AKTİF BANK
 14. ODEABANK

Kaynak:Maliye Bakanlığı ve www.muhasebetr.com